ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер              20.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

                                                                Членове: 1. Даниела Драгнева

                                                                                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 175 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна частна жалба на Д.Ж.Ш., ЕГН **********;*** против Определение за прекратяване на производството по НАХД № 499/2011г., инкорпорирано в протокол за публично съдебно заседание на 14.12.2011г. на Районен съд Царево. Иска се от съда да отмени оспорваното определение и да реши спора по същество. Представя писмени доказателства относно подаването на жалбата пред районния съд в срок.  В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – директор на Областна дирекция по безопасност на храните, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

 От приложените по делото доказателства се установява, че първата съдебна инстанция е дала указания на административнонаказващия орган да представи доказателства относно датата на постъпване на жалбата срещу наказателно постановление № Д180/14.07.2011г. в дирекция „ОДБХ” гр.Бургас. До следващо съдебно заседание административнонаказващия орган не е представил доказателства в тази насока, освен известие за доставяне ИД PS 8000 00LNQT G, като от последното се установява, че наказателното постановление е получено от Ш. на 15.07.2011г. По делото не са представени доказателства, от които да е видно, че районният съд е дал указания и на Ш. в качеството му на жалбоподател да представи доказателства за изпращането на жалбата в срок. Това е така, защото съгласно чл. 62, ал. 2, изречение първо от ГПК (приложим във връзка с чл.144 от АПК), срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата.

Пред настоящата инстанция Ш. е представил доказателства, че е изпратил жалбата си на адреса на административния орган на 22.07.2011г., т.е. в законоустановения срок. Като не е указал на Ш. да представи доказателства, на практика районният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.215, т.3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН и чл.211, ал.1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение за прекратяване на производството по НАХД 499/2011г., инкорпорирано в протокол за публично съдебно заседание на 14.12.2011г. на Районен съд Царево

ВРЪЩА дело НАХД 499/2011г. на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.