ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер  175 по описа за  2010 година. 

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.С. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. А., с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на ГПУ гр. Бургас - редовно уведомен, представлява се от юк. И., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което        

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. А.: Поддържаме жалбата. Считаме, че издадената заповед е в нарушение на административнопроцесуалните правила. Нямам други доказателствени искания..

 

ЮК. И.: Оспорваме жалбата.

Моля да приемете като доказателства Заповед за утвърждаване на специфични длъжностни характеристики в ГДКП-НСП вх. № 21291/30.04.2008 г. на ГД „ГП”; Длъжностна характеристика на заместник-началник на Граничен контролно-пропускателен пункт ІІ степен в ГПУ на РГС; два броя протоколи, съответно от 14.01.2008 г. и 07.05.2009 г., за запознаване на зам.-началника на ГКПП „Пристанище”-Бургас с длъжностната характеристика; Удостоверение от „Човешки ресурси” в РД „ГП” - Бургас за вакантна длъжност „началник на КГПП „Пристанище” – гр. Бургас за периода 12.05.2008 г. до 19.01.2010 г. и Докладна записка на КО ГКПП „Пристанище” Бургас- ст.полицай Р. Я., относно дейността на дежурната смяна на ГКПП – „Пристанище” Бургас за периода от 8.00 ч. на 21.10.2009 г. до 20.00 ч. на 21.10.2009 г. за проведена обработка на кораб „DISCOVERY”.

Няма да соча други доказателства.

 

АДВ. А.: Запознати сме с доказателствата. Считаме, че същите биха могли да бъдат приложени към административната преписка.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, подробно описани в съпроводително писмо на стр. 11 по делото, както и представените днес от юк. И. писмени доказателства, подробно описани по-горе в протокола.

 

Като взе предвид, че други доказателствени средства няма да бъдат ангажирани, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ. А.: Поддържам подадената жалба срещу заповед за наказание, която се  изразява в порицание, като считам, че е поставена в нарушение на материалноправните предпоставки и административните правила и моля да бъде отменена като незаконосъобразна.

Доводите ми за незаконосъобразност на заповедта се следните:

Първо, в така постановената заповед е вменено като дисциплинарно   нарушение от разпоредба на Регламент № 539/2001 на Европейския парламент, без да се посочени кои правни норми и правила от ЗМВР  са нарушени. Реализирането на дисциплинарна отговорност на служител на МВР, следва да се извършва по ЗМВР и Правилника за прилагане на ЗМВР. Това нарушение допуснато от дисциплинарнонаказващия орган е довело до нарушаване правото на ефективна защита на довереника ми  и се  явява в нарушение на чл. 2 от Инструкция № І-з 1015 на Министъра на МВР /влязла в сила през 2006 г./, която регламентира производства за административни наказания, извършени от служители на МВР, тоест извършено дисциплинарно нарушение от служител на МВР, следва да е обявено за наказуемо в ЗМВР и Правилника за прилагане на ЗМВР.

Извършени са груби нарушения в самото производство, като в изпълнение на Заповедта № 863 от 10.11.2009 г. на Началника на  ГПУ, с която той е разпоредил проверка на случая и е назначил комисия за извършване на проверката, като с нея е задължил председателят на комисията да запознае членовете на комисията, като същите следва да положат  подпис. Тази негова заповед не е била изпълнена от единия член на комисия – главен инспектор И.Й.И. Не е изпълнена заповедта му, с която е удължен срока на разпоредената проверка, в която заповед също изрично е записано, че членовете на тази комисия трябва да се запознаят срещу подпис /стр. 14 от делото/.

В заповедта за налагане на дисциплинарно нарушение се твърди, че полицай Ж. И. не е допуснал влизане в страната на малайзийски гражданин, пътуващ като пасажер на кораб, като служителят е действал в изпълнение на писмени разпореждания на довереника ми Н.С.. Това твърдение не е установено по категоричен начин.

На първо място доста е пресилено да се говори за писмени разпореждания, тъй като те нямат нито формата, нито съдържанието на такива и не отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 3 от горецитираната инструкция, издадена от Министъра на МВР. Ако приемем, че е имало такива разпореждания, то е следвало полицаят да се обърне към автора на тези разпореждания – заместник-началника на ГПУ, като е следвало да се обоснове какво не му е ясно.

Моля уважаемия съд да отмени постановената заповед, като незаконосъобразна.

Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски и тези за адвокатски хонорар в тежест на административно-наказващия орган РД „ГП” - гр. Бургас.

 

ЮК. И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания административен акт като законосъобразен и правилен.

Представям подробни писмени бележки.

Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 14- дневен срок за депозиране на писмени бележки, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,10 часа.

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: