Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 24 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и девета година, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 175/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – Митница – гр. Бургас, чрез юрисконсулт Т., обжалва Решение №1339/28.11.2008 г., постановено по НАХД №3107/2008 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено  Наказателно постановление №179/10.01.2008 г., издадено от Началника на Митница – гр.Бургас, в частта, с която е присъдено „ЧЕРКОМ – ММ” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от П.Т.К. да заплати сумата от 11 140 лева, представляващи 100% от равностойността на стоките – предмет на нарушението по митническа стойност, а в останалата част наказателното постановление е потвърдено като правилно и законосъобразно.

В съдебно заседание касаторът поддържа тезата си, изложена в касационната жалба, като счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закона.

Ответникът по касационната жалба чрез адвокат Р. намира жалбата за неоснователна.

 Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за основателна, като счита, че разпоредбите на чл. 234, ал. 4 във вр. с чл. 233, ал. 3 и ал. 4 от ЗМ са императивни такива и предвидените в тях санкции се налагат в условията на кумулативност, а не алтернативно както е приел първоинстанционният съд.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С касационната  жалба не се оспорва правилността на установените от първоинстанционния съд факти, а само извода на този съд за неприложимост в конкретния случай на разпоредбата на чл. 234, ал. 4 от ЗМ, което е мотивирало този съд да отмени наказателното постановление в съответната част.

Касаторът, както между впрочем и представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намират, че след като е установено по безспорен начин избягване на пълно заплащане на публични държавни вземания от страна на „ЧЕРКОМ – ММ” ЕООД, то освен предвидената в закона имуществена санкция за  извършената митническа измама, следва да бъде постановено и присъждане на равностойността на стоките, предмет на тази митническа измама, без значение от какво е породено непълното заплащане на  публични държавни вземания. Тази теза според настоящия състав на съда е неоснователна.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че незаплатените в пълен размер публични държавни вземания са в резултат на необявяване пред митническите органи на фактура, удостоверяваща допълнително заплащане на разходи за осъществен международен транспорт. Размерът на избегнатите публични държавни вземания е определен на 270 лева (незаплатено ДДС). Според този съд в случая не е налице предпоставка за присъждане на левовата равностойност на стоките, предмет на митническата измама, тъй като в случая предмет на измамата не са стоки, а недекларирани разходи по осъществен международен транспорт. Безспорно е, че това е правилната теза, тъй като при прилагане на императивни норми от закона, каквато в случая е нормата на чл. 234, ал. 4 от ЗМ, както санкциониращият орган, така и последващите контролни органи са длъжни да тълкуват и прилагат действителната воля на законодателя, т.е. размерът на санкцията би следвало да съответства на тежестта на извършеното административно нарушение.

В случая е установено, че административното нарушение се изразява в незаплатено ДДС, на стойност 270 лева, а казуистичното прилагане на нормата на чл. 234, ал. 2, т. 1 от Закона за митниците е довело до налагане на допълнителна санкция, каквато безспорно е специалната такава, предвидена в чл. 234, ал. 4 от ЗМ, в размер на 11 140 лева, който размер многократно надвишава обективираното чрез незаплащане на ДДС административно нарушение. По тези съображения съдът не споделя изложената в касационната жалба теза за неправилно приложение на материалния закон при постановяване на първоинстанционния съдебен акт.

Изложеното по-горе е основен аргумент за отмяна на наказателното постановление в съответната част.

На второ място, правилно първоинстанционният съд е отбелязал, че е недопустимо дори при наличие на предпоставките за приложение на нормата на чл. 233, ал. 4 от ЗМ, наказващият орган да премине към присъждане на левовата равностойност на стоките, предмет на митническа измама, без да е ангажирал каквито и да било доказателства, че не е налице възможност тези стоки фактически да бъдат отнети така, както указва посочената норма в предложение първо.

Поради това и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1339/28.11.2008 г., постановено по НАХД №3107/2008 година на Районен съд – гр. Бургас, с което е отменено  Наказателно постановление №179/10.01.2008 г., издадено от Началника на Митница – гр.Бургас, в частта, с която е присъдено „ЧЕРКОМ – ММ” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от п.Т.К. да заплати сумата от 11 140 лева, представляващи 100% от равностойността на стоките – предмет на нарушението по митническа стойност, а в останалата част наказателното постановление е потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………

 

                                                                                    ………………………………………