Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1845            Година 25.10.2018          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                     

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                                         2. Веселин Е.

 

Секретаря С. Х.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1759 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Д.Т.Е. ***0 против решение № 541/26.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 161 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно в частта, в която е потвърдено присъждане в полза на държавата по реда на чл.33 от ЗПУКИ (отм.) на сумата от 74 281,01 лева. Счита, че размерът на сумата е определен при неправилно тълкуване на закона. С подадената касационна жалба иска отмяна на първоинстанционното съдебно решение, в обжалваната част и изменение на наказателното постановление, като се намали размерът на сумата, която е присъдена в полза на държавата от 74 281,01 лева на 33 181,91 лева. В съдебно заседание, поддържа касационната жалба на сочените в нея основания.

Ответникът – Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на противозаконно придобитото имущество, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалбата като неоснователна и прави искане да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е изменил частично наказателно постановление № 060-17/22.12.2017г. на Председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на касатора, за нарушение на чл.8 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и на основание на чл.35, ал.1 от ЗПУКИ, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на  5 000 лева, като съдът я е намалил на 1 000 лева, за нарушение на чл.16, ал.1, във връзка с чл.12, т.4 от ЗПУКИ и на основание чл.37 от ЗПУКИ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 7 000 лева, като съдът е намалил размерът на същата на 300 лева и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част, с която на основание чл.33, ал.2 от ЗПУКИ е постановено отнемане в полза на общината на сума в размер на 367,42 лева и на основание чл.33, ал.3 от ЗПУКИ е присъдена в полза на държавата сума в размер на 74 281,01 лева, представляваща материална облага, получена от свързаното с Д.  Е. лице, в резултат на установения конфликт на интереси.

Решението в частта, в която е изменено наказателното постановление, както и частта, в която е потвърдено наказателното постановление с която на основание чл.33, ал.2 от ЗПУКИ е постановено отнемане в полза на общината сумата от 367,42 лева, не е обжалвано, влязло е в законна сила и не подлежи на касационна проверка.

Съдебното решение се обжалва единствено в частта в която е потвърдено наказателното постановление, в частта му относно присъдена в полза на държавата сума в размер на 74 281,01 лева, представляваща материална облага, получена от свързаното с Д.  Е. лице, в резултат на установения конфликт на интереси. За да постанови решението си в обжалваната му част съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е обосновал извод, че присъдената на държавата материална облага е правилно определена в съответствие с разпоредбата на чл.33, ал.3 от ЗПУКИ и изготвената по делото съдебно-икономическа експертиза, с оглед на което е потвърдил наказателното постановление в тази му част.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Решението в оспорваната му част е неправилно.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за това, че в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл.3, т.23 от ЗПУКИ, е сключил допълнителни споразумения от 01.10.2013г., от 01.06.2014г. и от 01.10.2014г. към трудов договор № 12 от 10.01.1994г. в частен интерес с Ц.И.Енчева, свързано с него лице по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) в нарушение на чл.8, изречение второ, хипотеза първа от ЗПУКИ. Установено е неподаване на декларация по чл.12, т.4 от ЗПУКИ (отм.) от страна на касатора, във връзка със сключване на посочените допълнителни споразумения, в нарушение на чл.16. ал.1 от ЗПУКИ (отм.).

Съгласно нормата на чл.33, ал.3 от ЗПУКИ (отм.), ако бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо публична длъжност, или свързано с него лице е получило материална облага, нейната равностойност се присъжда в полза на държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго основание. Анализът на цитираната разпоредба сочи, че размерът на отнеманата в ползва на държавата парична равностойност следва да съответства на размера на неоснователното обогатяване, резултат от констатирания конфликт на интереси.

Не е налице спор по делото, че касаторът и Ц. Енчева са съпрузи от 03.09.1989г. и са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

С влязло в сила решение № РС-13-16-013/07.03.2017г. на КПУКИ е установен конфликт на интереси по отношение на Д. Тонев Е. на длъжност „управител“ на „Дентален център І – Бургас“ ЕООД, за това, че в качеството си на лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.23 от ЗПУКИ(отм.), е сключил допълнителни споразумение от 01.10.2013г., 01.06.2014г. и 01.10.2014г. към трудов договор № 12/10.01.1994г. в частен интерес със Ц.И.Енчева, свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), в нарушение на чл.8, изр.второ, хипотеза първа от ЗПУКИ (отм.).

Видно от мотивите на решението на КПУКИ, които са възпроизведени и в наказателното постановление, касаторът с упражняване на правомощията и задълженията си по служба при сключване на трите допълнителни споразумения към трудов договор № 12/10.01.1994г., в качеството си на лице заемащо публична длъжност е нарушил разпоредбата на чл.8, изр.второ, хипотеза първа от ЗПУКИ (отм.), като на 01.10.2013г., 01.06.2014г. и 01.10.2014г. е сключил договор в частен интерес на свързано с него лице. Същевременно, по делото няма данни и от наказващият орган не се твърди, че конфликт на интереси е бил налице и при сключване на основния трудов договор № 12/10.01.1994г. между „Дентален център І – Бургас“ ЕООД и Ц. Енчева. След като не се твърди и не се установява при сключване на трудовия договор на Ц. Енчева, да е бил налице конфликт на интереси, то доходите придобити от нея в резултата на положения по този договор труд, не са в резултат на действия при наличието на конфликт на интереси и не подлежат на присъждане в полза на държавата на основание чл.33, ал.3 от ЗПУКИ (отм.).

От заключението по допуснатата и приета от първоинстанционния съд  съдебно-икономическа експертиза се установява, че полученото възнаграждение за извършени ортодонтски услуги  за процесния период от д-р Енчева е в нетен размер на 74 281,01 лева, като вещото лице е посочило, че възнаграждението съобразно утвърдените ценоразписи за процесния период, без увеличенията по допълнителните споразумения е в размер на 41 099,10 лева. Разликата, представляваща увеличението върху размера на ортодонтските услуги по ценоразпис съгласно подписаните три споразумения към трудовия договор за процесния период е в общ нетен размер 33 181,91 лева. В този смисъл, материалната облага, която е придобита в резултат на конфликта на интереси е в размер на допълнително сключените споразумения, а именно – 33 181,91 лева и с оглед на вече изложените мотиви към този размер не следва да се причисляват и сумите, които лицето е получавало по основното си трудово възнаграждение, доколкото същото остава извън обхвата на ЗПУКИ (отм.).

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено в обжалваната част и вместо него да бъде постановено друго, с което да се измени издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 541/26.04.2018г., постановено по н.а.х.д. № 161 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 060-17/22.12.2017г. издадено от Председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в частта, в която на основание чл.33, ал.3 от ЗПУКИ (отм.) е присъдена в полза на държавата сума в размер на 74 281,01 лева и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 060-17/22.12.2017г. издадено от Председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в частта, в която на основание чл.33, ал.3 от ЗПУКИ (отм.) е присъдена в полза на държавата сума в размер на 74 281,01 лева, представляваща материална облага, получена от свързаното с Д.Т.Е., като лице заемащо публична длъжност по чл.3, т.23 към датата на извършване на нарушението, лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ – Ц.И.Енчева, в резултат на установения конфликт на интереси, която сума се отнема от Д.Т.Е. ***0, като ОПРЕДЕЛЯ размер на сумата, която следва да бъде присъдена в полза на държавата от 33 181,91 лева (тридесет и три хиляди сто осемдесет е един лева и деветдесет и една стотинки).

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

 

                                                                                                      2.