Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1793                Година 19.10.2018                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С. Х.

Прокурор Тиха Стоянова 

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 1758 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от  А.М.Сахаров в качеството му на управител на „Нерг“ ЕООД с ЕИК: 102880251, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Лукойл Нефтохим, сграда на „ПС Груп“ АД, ет.3 против решение № 736 от 06.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1476 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Конкретни отменителни основния не се сочат. Излага доводи за опорочаване на проведеното административнонаказателно производство, поради неспазване на процесуалните правила при използване на автоматизирано техническо средство. Счита процесния електронен фиш за порочен поради непосочване на издателя на същия. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърдения електронен фиш.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1315464, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на А. Сахаров, като законен представител на „Нерг“ ЕООД е наложена глоба в размер от 100 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП. За да постанови решението си съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и нарушението е безспорно установено, чрез допустимо от закона, изправно техническо средство.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, която норма регламентира допустимите стойности на скоростта на движение, в частност – в населеното място ограничението е до 50 км/ч., като участъкът е сигнализиран с пътен знак Е-24. От събраните в хода на производството доказателства се установява съставомерността на констатираното нарушение, тъй като автомобилът на „Нерг“ ЕООД е заснет при движение със скорост от 71 км/ч, с автоматизирано техническо средство в гр.Бургас, ул.“Одрин“, посока от кръстовището с ул.“Проф.Якимов“ към кв.„Лозово“, до завод „Кроношпан“, като е отчетена и допустимата грешка/толеранс от 3% при измерване на скоростта, при въведено ограничение от 50 км/ч..

Неоснователни са доводите на касатора за порочност на електронния фиш, поради допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д.№ 1/2013г., легалната дефиниция на понятието „електронен фиш“ се съдържа в §1 от ДР на ЗАНН, възпроизведена и в §6, т.63 от ДР на ЗДвП. Електронният фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства. От това произтича, че електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. Действително ЗДвП, с разпоредбата на чл.189, ал.11, предвижда, че влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление, но това приравняване е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановления и електронни фишове. Ето защо, то не обосновава необходимост от механично пренасяне на правилата относно процедурата за съставяне и реквизити на наказателното постановление, въведени в разпоредбите на ЗАНН и по отношение на електронния фиш. Напротив, съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП, електронният фиш съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точният час на извършване на нарушението, регистрационният номер на МПС, собственика, на когото е регистрирано това превозно средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволно плащане. Тези реквизити, в случая са налице в издадения електронен фиш и доколкото разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е специална спрямо разпоредбата на чл.57 от ЗАНН, същият не е незаконосъобразен, поради непосочване на издателя му. Следователно не е необходимо при проверка законосъобразността на ЕФ да се изследва въпросът кой го е издал, доколкото ЕФ не е НП, и е своеобразен властнически акт, създаден от административно-информационна система, както е посочено и в тълкувателното решение на ВАС. В този смисъл, не е и необходимо ЕФ да бъде подпечатан или подписан.

Неоснователни са възраженията на касатора във връзка с процесуалните правила за използване на автоматизирано техническо средство, тъй като в случая са спазени изискванията на чл.7 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, доколкото от представените по делото доказателства се установява, че поставянето на мобилното техническо средство е обозначено, посредством пътен знак Е-24. Представен е и задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл.10, ал.1 от Наредбата, посредством които се установява мястото на извършване на контрола, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш. Същевременно от представеното удостоверение за одобрен тип средство за измерване, се установява, че процесното техническото средство е одобрен тип средство за измерване на скоростта и към момента на установяване на нарушението е било технически изправно, поради което не са налице твърдените процесуални нарушения.

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 736 от 06.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1476 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                     2.