ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1758 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.М.Б., редовно призован, не се явява.

За ответника И.А.И.– мл.експерт „Командир на отделение“ (КО) при РУ Приморско, редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против разпореждане от 22.06.2017г. издадено от мл.експерт „командир на отделение“ (КО) при РУ МВР Приморско И. И., с което е разпоредено на жалбоподателя да не влиза в саморазправа с лицето Я.К.М.от гр.Приморско и да не извършва самоуправни действия спрямо собствеността и имущественото на наследствен имот, намиращ се в гр. Приморско, ул. Лилия № 14, до произнасяне на съда.

СЪДЪТ докладва още, че по делото е постъпила молба от адвокат М. Б., пълномощник на жалбоподателя, в която посочва, че не може да присъства в днешното съдебно заседание, но не се противопоставя да бъде даден ход на делото. Поддържа подадената жалба, няма искания по доказателствата, след което е изложил становището си по съществото на спора и са претендирани разноски.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.: Оспорвам жалбата.

Между господина, който обжалва разпореждането и братовчеда му Я. има спор за наследствен имот, който се намира в гр. Приморско. И от едната страна има постъпили жалби в Районното управление и от другата страна има постъпили жалби, в които се сочи, че някои от срещуположната страна извършва някакви действия, които нарушават спора за този имот. Спорят за къщата и с цел да не продължават тези спорове, защото това продължава до края на лятото, има още четири сигнала, че някой от другите прави нещо, което не трябва, и с тази цел и възложените ми функции по охрана на обществения ред, аз издадох тези разпореждания и на Р. и на Я..

По-рано същата вечер има сигнал от Я., че между 4-5 часа сутринта има поставена лодка в този имот. В РУ Приморско има постъпил сигнал. Дори последното е, има жалба от Р., че след като излизайки от съда, пак са се скарали. Сигналът е от Я., аз лично не съм ходил на място. Лицата, и двамата, дойдоха в районното управление, снех им сведения и издадох разпореждания и на двете лица.

Имотът знам, че е съсобствен, тъй като има досъдебно производство по сигнал от Я. за някои действия от майката на Р.. Имотът, доколкото знам, се ползва от майката на Р., а другите части са на Я. и брат му Д.М.и искат да докажат, че и те имат право, тъй като са наследници на майка им, която е сестра на Г.Б..

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: разпореждане № 4635р-2714/22.06.2017г.,

ПРИЕМА представеното с жалбата удостоверение за постоянен адрес на Г.Р.Б..

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 10-дневен срок от днес, да представи по делото заверено копие от сигнала на Я. М., за който посочи в изявлението си, че е подаден и е послужил за издаване на разпореждането, както и заверено копие от снетите обяснения от лицата Я. М. и Р.Б., които са дадени пред ответника след получения сигнал.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна, в същия срок, да представи доказателство за компетентност на органа издал обжалваното разпореждане.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: