ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1758 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Голдън Бъг”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат А., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет-Несебър, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА, постъпило заявление вх.№7456/13.10.14година от „Сдружение за граждански контрол върху дейността на местната власт в община Несебър” чрез управител Стела Александрова, с искане  да бъдат допуснати до участие в производството по делото. Към молбата са приложени решение №1/10.05.10година по ф.д.№51/14година на Окръжен съд-Бургас, удостоверение по ф.д.№51/14година, възражение до кмета вх.№Н1-ОА1-2491/06.06.14година и възражение до областен управител на  област Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 7335/08.10.2014година от процесуалния представител на ответника, с искане за прекратяване на производството по делото, тъй като е налице произнасяне по направеното искане за достъп до обществена информация. Към молбата е приложен препис-извлечение от Протокол №25/01.09.2014година на общински съвет Несебър.

 

АДВОКАТ А.: Моля да не се дава ход на делото и да ни дадете възможност да се запознаем с представените доказателства, относно искането за прекратяване на настоящото производство. Не съм запознат с тях и моята клиентка също не е  запозната.  Моля да ни предоставите 7- дневен срок за запознаване с тези документи и вземане на становище по тях.

 

СЪДЪТ  с оглед заявеното становище и постъпилите по делото молба и доказателства от ответника, счита че ход на делото не следва да се дава. На жалбоподателя следва се предостави 7- дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази становище по искането за прекратяване на производството по делото, като след изтичане на срока съдът ще се произнесе по него в закрито съдебно заседание.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание да изрази  становище по искането за прекратяване на производството по делото.

 

След произнасяне по искането за прекратяване на производството  по делото, евентуално съдът ще насрочи ново съдебно заседание

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: