О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 

 

Град Бургас, 22.08.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град  БУРГАС, пети състав, на двадесет и втори  август през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 1758  по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Делото е образувано по жалба на Т.К.К. ***, против отказ на началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – гр.Бургас, обективиран в писмо рег. № РК-11773/09.07.2012г., да разгледа по същество подадени от жалбоподателя заявление за регистрация на МПС.

При извършена служебна проверка за допустимост на производството съдът установи, че преди образуването на настоящото дело в Административен съд – гр.Бургас е образувано и висящо към момента административно дело № 1580/2012г. по описа на същия съд, като страните и предмета по двете дела са идентични. С разпореждане № 1231 от 24.07.2012г. на съдия – докладчика по адм. дело № 1580/2012г., ответникът е задължен да представи административната преписка по направеното оспорване. В случая, разпореждането на съда е изпълнено в срок, но е образувано погрешно ново административно дело, вместо изисканата от съда и представена от ответника преписка да бъде приложена към адм. дело № 1580/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас. Това налага производството по настоящото дело да бъде прекратено и предвид приложените по него писмени доказателства – присъединено към образуваното адм. дело № 1580/2012г. по описа на съда.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело  № 1758 по описа за 2012г. на Административен съд – гр.Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1758/2012г. към адм. дело № 1580/2012г., двете по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението е окончателно.

 

           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: