Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    2011                                 07.11.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1757 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Рафаелла“ ООД с ЕИК 202376569, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 16а, представлявано от управителя ДЖ.ДЖ., против решение № 730 от 05.06.2018 г., постановено по АНД № 1737/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. В нея се сочи, че в даденото предписание органът не е определил срок за съхранение на спрените от реализация продукти. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Процесуалният представител на ответната страна не изпраща представител в съдебното заседание. Не заявява становище по жалбата. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 03.1-30/28.02.2018 г., издадено от директора на РЗИ- Бургас, с което на основание чл. 212, ал.3, вр. ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ) е наложено на касатора „Рафаелла“ ООД административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 44 от същия закон, за това, че не е изпълнил т. 1 от издадено предписание № ДЗК- 198/21.06.2017 г. на РЗИ- Бургас. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, а деянието е установено по несъмнен начин и е съставомерно.

Според настоящия касационен състав решението е неправилно.

От данните по делото е видно, че касаторът стопанисва обект за съхранение и търговия с козметични продукти, находящ се в гр. Бургас, ул. „Отец Матей Миткалото“ № 45, магазин „Кауфланд“. При извършена на 21.06.2017 г. проверка в обекта от служител на РЗИ- Бургас е било установено, че дружеството предоставя на пазара в качеството на дистрибутор по смисъла на чл.2, пар.1, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1223/2009, следните козметични продукти, изложени в търговската зала на обекта в стъклени опаковки с обявени продажни цени: 1) 120 броя парфюмна вода „SUPER XIR” с различни каталожни номера, дамски, с единична цена 9.00 лева, с поставен етикет на български език, съдържащ предупреждения, състав, 30мл-50мл-55мл- 100мл, производител: Енем козметик К.Балъкли мах, ул. „Хайбе“ № 4, гр. Бурса, Турция, вносител: „Баргелло“ ООД, гр. Русе, срок на годност 3 години от датата на производство; 2) 93 броя тоалетна вода „SUPER XIR” с различни каталожни номера, мъжки, с единична цена 9.00 лева, с поставен етикет на български език, съдържащ предупреждения, състав, количество 30 мл, производител: СС Козметик Кимя, гр. Бурса, Турция, вносител „Баргелло“ ООД, гр. Русе, срок на годност 3 години от датата на производство. Констатирано било, че на опаковката и на поставения допълнителен етикет на описаните продукти липсва информация за датата на производство и номера на производствената партида, съгласно изискванията на чл.19, параграф 1, буква „в“ и „д“. При тези данни проверяващото лице приело, че е налице несъответствие на описаните 213 броя козметични продукти с изискванията на чл.19 от Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009г. относно козметичните продукти (OB, L 342,22.11.2009г.), водещо до съмнение за безопасността им и крие риск за здравето на хората, поради което на основание чл.19, ал.2, т.8, вр. чл.39, ал.1, т.1 и чл.40 от Закона за здравето било издадено предписание № ДЗК-198/21.06.2017 г. за временно спиране на тяхната реализация и било разпоредено продуктите да се съхраняват в обекта. На търговеца бил определен срок 23.06.2017 г. да представи документи за произхода им. Даденото предписание не е било обжалвано от адресата и е влязло в сила.

На 05.10.2017 г. била извършена последваща проверка в обекта, при която било установено, че не са налични 119 броя парфюмна вода „SUPER XIR” дамски и 72 броя парфюмна вода „SUPER XIR” мъжки. Проверяващото лице счело, че не е изпълнена т.1 от издаденото предписание № ДЗК-198/21.06.2017 г. за спиране от реализация на описаните в предписанието козметични продукти до привеждането им съгласно законовите изисквания и съхраняване на същите в обекта на касатора. Срещу търговеца бил съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл. 39, ал. 1, т.1 от ЗЗ при съмнение за безопасността на продукти и стоки със значение за здравето на човека държавният здравен инспектор издава писмено предписание за спиране реализацията на стоки със значение за здравето на човека, което връчва срещу подпис на заинтересованото лице или на негов представител. На основание чл. 44 от ЗЗ физическите и юридическите лица са длъжни да изпълняват задължителните предписания на държавните здравни инспектори и заповедите на органите за държавен здравен контрол, а неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 212 от ЗЗ. В конкретния случай с издаденото задължително предписание е била спряна реализацията на описаните козметични продукти. При извършената последваща проверка е било констатирано от контролния орган, че продуктите не са налични в обекта. Това обстоятелство обаче само по себе си не е достатъчно, за да обоснове извод за неизпълнение на предписанието. По делото не са налице обективни данни за извършена продажба на спрените от реализация продукти. Не са налице и данни те да са изложени за продажба в обекта на касатора, след влизане в сила на предписанието (според обясненията на последния продуктите са изтеглени от обекта, с цел привеждане на етикетите им в съответствие с изискванията, след като са съхранявани според указанието на РЗИ в продължение на повече от три месеца). С оглед на това съдът приема, че твърдяната реализация на продуктите не е установена от наказващия орган, който носи доказателствената тежест. Що се отнася до неизпълнение на указанието продуктите да се съхраняват в обекта, съдът счита, че това деяние не е съставомерно по чл. 212 от ЗЗ, доколкото посоченото указание няма характер на предписание по смисъла на чл. 39, ал.1 от ЗЗ. Като е стигнал до друг извод, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 730 от 05.06.2018 г., постановено по АНД № 1737/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 03.1-30/28.02.2018 г., издадено от директора на РЗИ- Бургас, с което на основание чл. 212, ал.3, вр. ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ) е наложено на „Рафаелла“ ООД с ЕИК 202376569 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 44 от ЗЗ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.