ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,16.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети октомври                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1757 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕЛТА СТРОЙ 2003” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.И.Т. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Колева.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

        

Адв.Т.: Поддържам жалбата. Направили сме доказателствени искания в предходното разглеждане на делото. Събрани са всички писмени доказателства, включително и експертизи. Делото е върнато за ново разглеждане, поради несъобразяване с приети по делото писмени доказателства.

Нови доказателства няма да сочим.

 

Юрисконсулт Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Също няма да соча други доказателства.

Заявявам, че систематизирано мотивите на ВАС са такива, че според тях предметът на делото е изместен и следва съдът да положи мотиви във връзка с чл.122, т.е. счита, че в случая Директивата и съответно чл.122 от ЗДДС не са приложими.

Във връзка с основанието по чл.122, считам че в преписката има достатъчно доказателства за това как е определена данъчната основа, има справка и в хода на делото е назначена и приета експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице процесуални пречки за разглеждане на жалбата.

Няма да соча доказателства. Може да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Т.: Изложили сме подробни съображения, които поддържаме. Моля да уважите жалбата. Процесният ревизионен акт е незаконосъобразен и неправилен.

Моля да ни се присъдят разноските по делото и ни дадете срок за представяне на писмени бележки, като съобразите и представените такива в предходното разглеждане на делото.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В предходното съдебно заседание сме изложили писмени бележки, които моля да имате в предвид.

Все пак, съобразно мотивите на ВАС, основанието за укрити приходи, което органът е установил, са именно предварителни договори, договори за СМР, които се намират в преписката, също така и нотариални актове за продажба на апартаменти от същата сграда. (предварителен договор от 09.09.2006г. сключен с „Колори 2005” и другия договор от 17.01.2007г. сключен с „Азур пропърти” за СМР).

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за неоснователна. Ревизионният акт потвърден с решение на Директора на дирекция „ОДОП” считам за  правилен и законосъобразен. Правилно в хода на ревизията данъчните органи са установили наличие на основание за определяне на допълнително данъчно задължение, като напълно споделям и считам за правилно, както и мотивите изложени в решението на ОДОП. Същите съответстват на събраните в хода на съдебното дело доказателства, като моля да потвърдите ревизионния акт.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на пълномощниците на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20  часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: