ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На двадесет и първи януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 1757 по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  16.10   часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ц, с пълномощно от днес.

          ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет-Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Й. и юрисконсулт Д с пълномощни от днес.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „МБ-М.Б.”, редовно призован, се явява лично.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Поддържам заповедта на областния управител на област Бургас. Представям и моля да приемете като доказателства по делото Акт за държавна собственост на ПИ 309, който представям във връзка мотивите посочени в оспорваната заповед, че имот ПИ 309 е държавна собственост. Представям молба „Лемна Екоинвест – България” АД, която е във връзка с твърдяното в заповедта, че има ситуирана още една сграда в имота. Въз основа на тази молба е образувано административно  производство, което не е приключило още с административен акт.

          Адв. Й.: Запознати сме с представените доказателства в днешното съдебно заседание.  Не  ги оспорваме. Да се приемат. Оспорваме заповедта на областен управител на област Бургас като неоснователна, с оглед изложените в нея съображения. Представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя   доказателства са неотносими към съществото на спора, предвид това, че със заповедта е спряно решение на Общински съвет-Созопол, касаещо ликвидиране на съсобственост, която касае ПИ  № 250, образуван от съседни имоти. Единият имот е собственост на държавата, за който е и представен акт касаещ имот ПИ № 309 и от друга страна имаме общински имот. Видно от приложените към преписката доказателства и от самата заповед на областен управител на област Бургас решението на общинския съвет касае имот ПИ № 250, а не имот ПИ № 249. Твърдим, че имот  ПИ № 250 е изцяло общинска собственост, за който представям скица, издадена от ОСЗГ и установяваща, че имотът е образуван изцяло от бивш общински имот. Ние твърдим, че има съсобственост между Общината и заинтересованата страна за имот ПИ № 250.  Уточняваме, че ЕТ „МБ-М. Б.” притежава собствеността върху сградата, разположена в имот ПИ № 250, а самият имот  ПИ № 250 е общински, като възможността на заинтересованата страна за придобиване е въз основа на обстоятелствата, че сградата е пострена преди 1991 година и е закупена от АДВ, респ. легитимира правото за определяне на прилежащ терен и закупуване на същия. Всички останали доказателства са ирелеванти, поради тази причина считам, че  заповедта на областния управител е неоснователна. Безспорно от решението и приложените към докладната доказателства става ясно кой е имотът, какви трябва да са съществените елементи съдържащи сделката.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Имот  ПИ № 250 е образуван от имот № 249 и № 309. Твърдя, че „Лемна Екоинвест България” АД притежават сграда върху имот ПИ № 309, а процесният имот ПИ № 250 е образуван от ПИ № 249 и ПИ № 309.

 

          Адв. Й: В опровержение  на твърдението на представителя на областния управител, Ви представям цялата преписка по издаването на Заповед  № 874 от 2006 година, с която е извършено  обособяването на самостоятелен ПИ № 249. Имот ПИ № 309 е държавен, а ПИ № 249 е общинска собственост.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д: Поддържам становището изразено от адв. Й. Оспорвам жалбата.

         

Адв. Й.: В ПУП е посочено колко квадрата прилагат към единия имот и колко към другия, тъй като искаме прилежаща площ за построените сгради и е записано за ПИ № 249 толкова квадрата, за ПИ № 309 толкова квадрата. Имот ПИ № 250 е образуван по решение на общинския съвет през 2007 година и твърдя, че той е само общинска собственост.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Ц:  Оспорвам представената в днешното съдебно заседание скица от ОСЗГ-гр. Созопол. Моля да задължите ОСЗГ-гр. Созопол да представи цялата административна преписка, въз основа на която е издадена скицата. Твърдя, че ПИ № 250 е образуван от ПИ № 249 и ПИ № 309.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с жалбата и  административната преписка доказателства, представените в днешното съдебно заседание заверено копие на административната преписка по издаване на Заповед № 874 от 04.09.2006 година на кмета на община Созопол, на АДС № 3742 от 2005 г. и на молба на “Лемна Екоинвест България” АД, вх. № 26-1/04.01.2007 г.

 

          УКАЗВА на областен управител на област Бургас да представи доказателства в продкрепа на твърденията си, процесният имот е идентичен с актувания с АДС № 3742 от 2005 г.

 

          СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

          За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.04.2009 година от 14.10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.20   часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: