ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1756 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТРЕЙД КА“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ТРЕЙД КА“ ЕООД срещу заповед № РД-117/02.08.2016 г. на Директора на РИОСВ Бургас за прилагане на принудителна административна мярка, като спира всички дейности, извършващи се от „Трейд Ка“ ЕООД, съгласувани на основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защитените територии със становище изх. № ПП-1557-(1) от 22.07.2016 г. на РИОСВ, за дейност: „Обособяване на зона за временен престой на автомобили в поземлен имот 62459.59.5 по Кадастралната карта на с. Резово, община Царево“, с искане да бъде отменена изцяло заповедта като незаконосъобразна и наложената с нея принудителна административна мярка. Иска се и присъждане на направените разноски по делото.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме оплакванията по жалбата, които са правни, такива по процедурата, такива по приложението на закона относно, според нас, невъзможността да се разпореди спиране на дейностите и неправилната правна квалификация. Заедно с това оспорваме и фактическите констатации, послужили за издаване на заповедта с принудителната административна мярка, т. нар. констатации по констативен протокол, като дори считаме, че част от тях не могат да бъдат и основания за мярката, защото там се сочи, че общинският път е свободен, зоната е означена, но всъщност мярката е издадена, защото неназовано в протокола лице паркира автомобила си на друго място и са му събирани такси, което оспорваме.

Във връзка с приложената преписка правя искане за призоваване на К.М.К., с посочено ЕГН **********, но не можем да посочим адрес. Моля да бъде издирен от база данни от ГРАО. Правя искане и за допускане на един свидетел при довеждане, с който ще установим как е била  организирана дейността. Ние твърдим, че не сме допускали отклонения и нарушение.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Считаме доводите на жалбоподателя за неоснователни.

Не се противопоставям на разпит на искания от жалбоподателя свидетел, като имаме искане да бъдат разпитан и началник отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“ в РИОСВ Бургас Д.И.И., лицето, което на 29.07.2016 г. е констатирало, че има отклонения от изпълнение на условията, дадени със съгласувателно писмо, с което на дружеството е съгласувана дейността „паркиране в обособена територия“, като искам да подчертая, че дейността се извършва в Природен парк „Странджа“. В този смисъл нарушение са установявали и представители на община Царево, за което представям протокол от 23.07.2016 г. и  затова искам да бъде призован и разпитан единият от представителите на община Царево – З.Д. – главен инспектор.

Бих искала да представя писмени доказателства, въз основа на които е издадена заповедта – уведомление от дружеството „Трейд Ка“ ЕООД, постъпило на 05.07.2016 г. за обособяване на зона за временно паркиране; приложения към уведомление договор за наем, въз основа на който дружеството ползва този имот; констативен протокол№ 009643-ПД-11-077 от 20.07.2016г. на Д.И., която на 20.07.2016 г. е отишла на проверка да види какво е фактическото състояние преди да бъде издадено становището на Директора на РИОСВ Бургас със З.Д. ***, където е установила, че има извършено нарушение от страна на дружеството, въз основа на което на следващия ден е съставен акт № 116 за установяване на административно нарушение, който също представям; писмо на РИОСВ Бургас от 22.07.2016 г., с което се съгласуват дейностите; констативен протокол № 010741-ПД-11-11 от 29.07.2016 г., въз основа на който е установено, че не се изпълнява част от съгласувателното писмо; молба от „Трейд Ка“ ЕООД, постъпила в РИОСВ Бургас на 01.08.2016 г., с която твърди, че няма поставено условие да допуска преминаването на коли през имота, а всъщност през имота минава общински път; констативен протокол № 22 от 12.08.2016 г. на община Царево, с който е установено съществуването на път, който трябва да е обществено достъпен и констативен протокол № 010744 от 17.08.2016 г. на Д.И.И. във връзка с изпълнение на заповедта, която е установила, че заповедта се изпълнява от „Трейд Ка“ ЕООД.

АДВОКАТ М.: Да ми се даде възможност да се запозная с представените от процесуалния представител на ответника доказателства, но актовете с дата след 02.08.2016 г. са извън предмета на спора, защото оспорената заповед е с дата 02.08.2016 г.

Възразявам против относимостта на констативния протокол на община Царево от 23.07.2016 г., както и този от 12.08.2016 г., тъй като те не са част от преписката на РИОСВ, издадени са от друг орган, но не са част от преписката по издаване на заповедта. Следва да се съобразяват само тези доказателства, които касаят издаването с дата 22.06.2016 г. на разрешителното и тези, които касаят издаването на 02.08.2016 г. на заповедта с принудителната административна мярка. Всичко друго, според нас, е натрупване на доказателства на принципа „Вижте кой е лошият“. Ние сме изпълнили мярката още щом ни е връчена заповедта, но това изпълнение е извън процеса. Липсват фактически основания за налагане на мярката.

Поддържам доказателственото искане за разпит на свидетел при довеждане и за разпит на свидетел при призоваване.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото  представените до момента писмени документи, а относимостта им ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт. Следва да допусне и исканите от страните свидетелски показания.

Воден от горното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени документи – уведомление за инвестиционно предложение от дружеството „Трейд Ка“ ЕООД, постъпило в РИОСВ Бургас на 05.07.2016 г.; договор за наем от 21.04.2016 г.; констативен протокол № 009643-ПД-11-077 от 20.07.2016г.; акт № 116 от 21.07.2016 г. за установяване на административно нарушение; писмо изх. № ПД-1557- (1) от 22.07.2016 г.; молба от „Трейд Ка“ ЕООД до Директора на РИОСВ, постъпила в РИОСВ Бургас на 01.08.2016 г.; констативен протокол № 22 от 12.08.2016 г.; констативен протокол 010741-ПД-11-11 от 29.07.2016 г. от 17.08.2016 г.; констативен протокол № 010744 от 17.08.2016 г.; разписка подписана от Б.Л.Х. и констативен протокол от 23.07.2016 г.

ДОПУСКА свидетелски показания, чрез разпит на посоченото от жалбоподателя лице, в режим на довеждане от жалбоподателя.

ДОПУСКА свидетелски показания, чрез разпит на лицето К.М.К. ***, в режим на призоваване, за когото ДА СЕ ИЗИСКА информация от Националната база данни за постоянен и настоящ адрес.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за възнаграждение и разноски за свидетеля в размер на 50 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА свидетелски показания, чрез разпит на лицето Д.И.И. – началник отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“ в РИОСВ Бургас, в режим на довеждане от  ответника.

ДОПУСКА свидетелски показания, чрез разпит на лицето З.Д. – главен инспектор СИ ООР при Община Царево, в режим на призоваване.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за възнаграждение и разноски за свидетеля в размер на 50 лева, вносими от ответника по сметка на Административен Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2016 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призоват допуснатите свидетели в режим на призоваване, след представяне на доказателства по делото за внесени депозити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: