ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1756 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Сдружение с обществено полезна дейност „Грийн Планет”, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Лондон кет” ООД, редовно призована, се представлява от адвокат К. и адвокат Ф., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред настоящия съд след като с решение № 9977/03.07.2013 година на Върховен административен съд е отменено решение №1305/16.07.2012 година, постановено по адм. дело №890/2012 година по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

АДВОКАТ К.: По жалбата сме  изразили становище, че я оспорваме, като неоснователна още при предходното разглеждане на делото, което становище поддържаме и пред настоящия съдебен състав. Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Ф.: Във връзка с приложението на материалния закон, искам  да уточня с цялото уважение към Върховен административен съд, който правилно констатира, че в случая намира приложение по чл.40, ал. 5 от Наредбата на защитените зони, но е допуснал явно техническа грешка след това в решението, че следва да бъде спазена процедурата по чл.28, а всъщност чл.40, ал.5 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ препраща към чл.39, ал.7-14 и производството приключва с акт по чл.39 ал.12 и ал.13. Предполагам, че се касае за техническа грешка моля да го имате предвид. Не претендираме присъждане на разноски. Представям писмени бележки.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите оспорването на административния акт, по съображенията изложени в писмени бележки, като съобразите и решението на Върховен административен съд по приложение на  материалния закон, в конкретния случай. Поддържам  също това, че не претендираме разноски по делото.

 

АДВОКАТ Ф.: Моля да отхвърлите оспорването по административния акт изцяло по съображения изложени в писмените бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: