ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1754 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:18 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Г.Т., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Г., с пълномощно по л.6 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция”- Р.Т.П., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Г.Т. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0769-001116 по чл.171, т.1 б.”Б” от ЗДвП на началник група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция”, с която временно е отнето свидетелството за управление на МПС, до решаване на отговорността, но не повече от шест месеца, считано от 29.07.2016година

 

Към административната преписка е приложено писмено становище от ответника по жалбата.

 

С Определение №1465/26.08.2016година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и допуснал като писмени доказателства представените с жалбата и с административната преписка писмени документи.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№8917/20.09.2016г. от началник на Сектор „Пътна полиция” пол.инспектор Л.П., към което са приложени писмо с рег.№251р-25919/15.09.2016г. по описа на ОД на МВР Бургас и заверено копие от Заповед 8121К-5314/23.12.2015г. на Министъра на вътрешните работи.  С писмо вх.№9248/04.10.2016година са постъпили и заверени копия на материали във връзка с извършена съдебно-химическа/токсилогична/експертиза от ВМА гр.София, като се заявява, че към до този момент отговорността на жалбоподателя не е решен и предстои изпращане на материалите в Окръжна прокуратура Бургас с менени за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Запознати сме с определение №1465/26.08.2016година и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Запознах се с представените документи. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да допуснете до разпит служителя М.С.С., който е съставил АУАН на 29.07.2016година, като ми се даде възможност да представя и доказателства, че отнемането на свидетелството за МПС създава огромна трудност за моя доверител. Искаме разпита на свидетеля за установяване на поведението на водача към момента на спирането му за проверка и това че е дал кръвна проба след като първо е отказал проверка с техническо средство.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и  постъпилите с писма вх.№8917/20.09.2016г. и вх.№9248/04.10.2016година  писмени документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА гласни доказателства на жалбоподателя при призоваване на един свидетел М.С.С. на служебния му адрес гр.Бургас, сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 50 лева за призоваване на свидетеля, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако същият не бъде внесен депозит за свидетеля или не го доведе в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на съответната страна, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 23.11.2016година от 14.15 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВЕ свидетелят М.С.С., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:22часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: