ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1754 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АБАВА ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.M., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се  юрисконсулт M., който представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Колева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.159, ал.1 от ДОПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството с оглед защита на важен държавен и обществен интерес.

 

Като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.M.: Поддържаме жалбата.

         По отношение на доказателствата, считаме, че спорът е правен и не е необходимо да се ангажират допълнителни доказателства. Изготвената в хода на ревизията пазарна оценка на отчуждените имущества, по същество не се оспорва.

         Оспорва се приложението на материалната норма на чл.177 от ЗДДС, за която считам, че не са налице материалните предпоставки за нейното приложение да бъде ангажирана солидарната отговорност на моя доверител. Считам, че дружествата не са свързани лица.

         Подробни съображения съм изложил в жалбата.

 

         Юрисконсулт M.: Оспорваме жалбата като неоснователна.

         Няма да сочим други доказателства.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице пречки за разглеждане на жалбата.

         Искам да посоча на съда, че служебно ми е известно, че в Софийска градска прокуратура се води ДП № 4/5582/2010г., както и Следствено дело № 31-П/2010г. срещу управителите на „Азур Пропърти” ООД и свързани дружества, сред които и настоящия жалбоподател „Абава Инвестмънт” ЕООД за престъпление по чл.255 от НК.

         Считам, че по делото следва да бъде изискана от съда официална информация, доколкото има привлечени в качеството на обвиняеми лица за данъчно престъпление от страна на управляващите дружеството „Абава Инвестмънт” и доколко разследващите са установили свързаност между управляващия - настоящ жалбоподател и тези на „Азур Пропърти”. Това е важно, тъй като органът по приходите твърди нереалност на извършена доставка от „Азур Пропърти” и свързаност на лица по смисъла на чл.177 от ЗДДС. Изясняването на този въпрос ще допринесе за изясняване на фактическата обстановка по делото.

 

         Адв.M.: Считам искането за неоснователно най-малкото, поради това, че дължимостта или не на един данък не е свързана с виновно поведение на данъчния субект. Това са ми съображенията.

         Юрисконсулт M.: Считам, че ако има данни, които касаят това дело, моля да бъдат приобщени съответните документи по настоящото дело.

 

         По така направеното от представителя  на Окръжна прокуратура-гр.Бургас доказателствено искане за събиране на допълнителни доказателства, находящи се по цитираните по-горе преписки, съдът намира това искане за неоснователно, като от една страна съобразява обстоятелството, че към настоящия момент очевидно се касае за все още висящи досъдебни или следствени производства, за които няма данни да са приключили с постановени по тях актове на разследващите органи.

         От друга страна, соченият като допълнителен довод за относимостта на тези производства към преценката дали е налице свързаност между търговските дружества или не, е въпрос правен, който би бил предмет на анализ по настоящото производство и по който въпрос настоящият съд не би бил обвързан от констатацията на разследващия орган.

         В този смисъл съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на представителя на Окръжна прокуратура-гр.Бургас за събиране на допълнителни доказателства, находящи се по Досъдебно производство № 4/5582/2010г. и Следствено дело № 31-П/2010г.

        

         Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателствени средства няма да се ангажират, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.M.: Моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. В тази насока моля да вземете предвид подробните съображения изложени от нас в жалбата. При условие, че уважите същата, Ви моля да присъдите в тежест на администрацията по приходите направените по делото разноски.

Юрисконсулт M.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на Дирекция „ОДОП”, които поддържам изцяло.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на  17 376 лева.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за неоснователна. Ревизионният акт потвърден с процесното решение считам за правилен и законосъобразен, като правилно органът по приходите е определил допълнителни данъчни задължения за съответните периоди на основание разпоредбите на чл.177 от ЗДДС. Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: