О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1335

 

гр.Бургас 17.08.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на седемнадесети август през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №1754 по описа на АС-Бургас за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Кмета на “Нова Броудкастинг Груп” АД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.***, Порше бизнес център, със законен представител К. Б. А. Н. и процесуален представител адв. Л. Ц. от БАК, със съдебен адрес гр. ***против мълчалив отказ на Началника на сектор пътна полиция при ОД на МВР гр. Ямбол за сиране от движение на МПС марка Мерцедес, модел ML 280 ЦДИ, постановен по депозирана молба на жалбоподателя с вх.№ 10700/13.07.2012г.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 АПК Делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, а когато то е в чужбина - от Административния съд - град София.

В настоящия случай се касае за едноличен административен орган при Министерство на вътрешните работи, чието седалище се намира в гр. Ямбол.

В съответствие с разпоредбата на чл.134, ал.2 АПК, според която Възражение за местна неподсъдност на делото може да се прави най-късно в първото заседание пред първата инстанция и да се повдига служебно от съда, поради което произнасянето за подсъдност на спора пред административния съд в гр. Ямбол от настоящия съдебен състав на Административен съд Бургас се явява своевременно и допустимо.

Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на административен съд Ямбол. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1754 от 2012 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на административен съд Ямбол. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: