ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 20.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На двадесети януари                                         две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 1754 по  описа  за 2008 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА, И.Т., редовно уведомена,     не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Б.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, ЕТ „Стоми – С. Г”, редовно уведомен, се явява адв. Н.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Б: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н: Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Оспорват се две заповеди - № 595/19.05.2005 г. за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 33 на к/с „Игрев” в гр. Бургас с обособяване на самостоятелен УПИ VІ и заповед № 596/19.05.2005 г. за одобряване на ПУП  РУП за УПИ ІV – 18, V и VІ-19 в кв. 33 на к/с „Изгрев” гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Б: Оспорвам жалбата като недопустима, а по същество като неоснователна. Същата страда от следните пороци: липса на правен интерес от жалбоподателите, тъй като същите не се включват в кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл. 130 и 131 от ЗУТ и не отговарят на условията на ал. 2 по отношение на съседни имоти и имоти, включени в улица. От всички доказателства по делото никъде в нито една от скиците не е отразен бл.3а, чийто собственици са жалбоподателите. Не става ясно къде всъщност е разположен бл. 3а, който не фигурира нито в една от скиците. На второ място: жалбата е просрочена. Обжалват се заповеди от 2005 г., които  вече към настоящия момент са частично изпълнени. Приложен е плана и съгласно разпоредбите на §22 от ЗР на ЗУТ вече е налице на ПУП като сградата, която представлява свързано строителство е частично завършена, дори и с разрешение за ползване.  Считам, че не е налице правен интерес и жалбата следва да бъде счетена за просрочена. Не е спазен никакъв срок на който биха могли да се позоват жалбоподателите, нито съгласно разпоредбите на специалния закон на ЗУТ, нито по ГПК. Що се отнася до това, че по всяко време може да се обжалва нищожност на акта е неоснователно и недоказано, тъй като община Бургас разполага с писмени доказателства, от които е видно, че правомощията на зам. кмета е да издаде процесната заповед. Жалбата следва да бъде отхвърлена. Представям заповед 78/04.02.2004 г., протокол № 5/29.01.2004 г. на Общински съвет Бургас, ведно с приложение 1 към нея.

АДВ. Н: Аз също оспорвам жалбата като считам, че същата е недопустима. Жалбоподателите не са заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и поради това не са легитимирани да обжалват заповедта. Жалбоподателите твърдят, че са носители на ограничени вещни права на имот през улица. Съгласно чл. 131 от ЗУТ собствениците на имоти през улица не са заинтересовани лица по отношение на плана за регулация. От друга страна не са заинтересовани лица по отношение и на плана за застрояване. Няма данни в административната преписка и в документите, че отстоянията на сградите през улица са намалени. Освен това, има решение между същите страни за същите имоти на БОС, което е влязло в сила и съдът е приел, че минималните отстояния са спазени. Това решение е постановено при режима на ЗТСУ, когато заинтересованите лица са били такива, когато не са били намалени отстоянията. Ще представя решението на съда. Самите отстояния не са променени, няма законова промяна относно това какви трябва да бъдат. Съдът приема, че отстоянията на сградите през улица са спазени. Следва да се има предвид, че с атакуваната заповед се изменя начина на застрояване в свързано застрояване, изменя се застройката, която няма нищо общо с имота на жалбоподателите. Смятам, че жалбата е недопустима поради това, че е налице приложен план съгласно § 22 от ЗР на ЗУТ. Една от постройките е реализирана, предадена е с разрешение за ползване, а съгласно § 22 от ЗР на ЗУТ плана се счита за приложен, когато са положени фундаментите на сградата. Както колежката от общината каза, жалбата е просрочена. Застройката в единия от имотите е предадена с разрешение за ползване в началото на месец септември 2008 г. Още преди месец септември 2008 г. жалбоподателите би следвало да са узнали, че има някакво изменение на плана и много по-рано, тъй като един строеж трае не няколко месеца, а доста време. Представям решение на БОС и заверено копие от този предходен план, с който първоначално са предвидени постройките и разрешението за ползване на сградите.

Моето искане е съдът да прекрати производството по делото. Днес в съдебно заседание никой не се явява и не представя никакви доказателства.

 

Съдът по доказателствата и направените възражения за недопустимост на жалбата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от адв. Н. и юрисконсулт Б. в днешно съдебно заседание.

По въпроса за допустимостта на жалбата, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт при обсъждане на всички релевантни доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателите в седмодневен срок да представят писмени доказателства, обосноваващи правния им интерес от оспорване на процесните заповеди.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 24.02.2009 г. – 14,10 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: