ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1753 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „СИБ” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. Н., която представя пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно призован, се  н-к отдел „Обжалване” М.Й..

Съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „СИБ” ЕООД против ревизионен акт,  с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за данъчен период месец декември 2013г.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза  с въпроси посочени в нарочна писмена молба, която Ви представям. Релевантно на спора е дали се касае за липса или брак на стоки.

 

Юк. ЙОТОВА:  Оспорвам жалбата като неоснователна  и недоказана. По исканото за съдебно-счетоводната експертиза, възразявам по втората част и на двата въпроса, които са правни въпроси.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Н.: Искам да преформулирам подвъпрос последен на първи въпрос от молбата ни по следния начин: под „констатира” имам предвид „какви счетоводни документи се съставят с оглед констатацията на липсата”. По втория въпрос – проверката в счетоводството от специалист, може да установи дали със счетоводните записвания са спазени счетоводните стандарти.

 

С оглед  на изложеното от страните  съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: В този вид, в който е поправен подвъпрос последен на първи въпрос, имате ли възражение?

 

Юк. ЙОТОВА: В ЗСч и счетоводните стандарти, ясно са посочени какви документи се съставят при липса и при брак и с какви документи това се установява.

 

Като отчети изявленията и репликите на страните, съдът счита следното:

 

         В поправения си вид под въпроса „формулиран” от адв. Н. - има общ характер. Абстрактното установяване на една процедура и доказателствата, които следва да бъдат представени, за да бъдат проверени действията на страната по установяване на липсата и счетоводното й оформяне имат отношение по спора, но общото изясняване на процедурата какви документи би следвало да бъдат съставяни във връзка с една абстрактна липса, няма отношение към настоящия правен спор. То би подпомогнало съда, по принцип, но в конкретния случай този подвъпрос не следва да бъде допускан.

 

         По отношение на разменените реплики относно естеството на приложимите счетоводни стандарти, съдът счита, че съпоставката на счетоводните записвания на страната към приложимите счетоводни стандарти е работа, която той следва да извърши. Счетоводните стандарти имат нормативен характер, тъй като са с непрекъснато действие, техен адресат са неопределен кръг лица и на съда е възложено да преценява съответствието на действията на страните с тяхното съдържание.

 

         Предвид изложеното съдът счита, че следва да бъдат допуснати въпросите формулирани от адв.Н. с изключение на частта в т. 1 – „как се констатира липсата на стоки”, поправено в съдебното заседание на „какви счетоводни документи се съставят с оглед констатацията на липсата на стоки”; както и по т. 2 от молбата – „спазени ли са изискванията на приложимите счетоводни стандарти”. В останалата си част въпросите имат отношение по спора и затова следва да бъде извършена експертиза.

 

         Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза с въпросите формулирани от адв. Н. в днешното съдебно заседание при ограничението, което съдът е определил в мотивите по-горе.

 

         НАЗНАЧАВА вещо лице С.В.А..

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 250,00 лв., вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: