ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1752 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.И.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Х., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Костова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо вх. № 11834/22.12.2016 г. на Районен център 112 – гр. Бургас, с което представят диск с 4 броя записи на разговори и четири броя снимки на електронни картони по инцидента, станал на 10.02.2015 г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 156 от 10.01.2017 г. от Върховен административен съд доказателства по преписка вх. № 7211/2015 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от ищеца с вх. № 715 от 25.01.2017 г. по представените доказателства от община Бургас и Районен център 112 – гр. Бургас, съдържащо и искане за назначаване на експертиза, която да снеме на хартиен носител записите, представени с преписката от ДНСК.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от ответника с вх. № 1235 от 07.02.2017 г. относно представените доказателства и искането на ищеца за назначаване на експертиза, с което се противопоставя по приемане на представената в предходно съдебно заседание преписка от ищеца и по допускане на поисканата експертиза. Изложени са и доводи и аргументи защо трябва да бъдат приети допълнително представените от ответника писмени документи.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам искането, което е отправено лично от моя доверител. Аргументи в този случай съм сочил в предходни съдебни заседания, така че предоставям на Вас.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Поддържам становището, което сме изложили.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Считам, че следва да бъдат уважени направените искания.

Да се приемат приложените от страните доказателства.

 

Съдът, като намери, че следва да приеме като доказателства приложените по делото писмо с изх. № РД-07–240/29.08.2016 г. на заместник-директора на Център за спешна медицинска помощ, ведно с мисия, административната преписка по сигнал на ищеца с вх. № Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към ГД „Национална полиция“ – МВР и представените от ответника документи по опис, за които беше  задължен от предходно съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо с изх. № РД-07–240/29.08.2016 г. на заместник-директора на Център за спешна медицинска помощ, ведно с мисия; административната преписка по сигнал на ищеца с вх. № Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към ГД „Национална полиция“ – МВР и представените от ответника документи по опис, съдържащ се в придружително писмо на л. 272 от делото.

 

Съдът, като намери за неоснователно искането на ищеца за допускане на съдебна експертиза за снемане на хартиен носител на записите, представени с преписката от ГДНП, тъй като в приетите по делото справка за извършена проверка по сигнала му вх. Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към ГД „Национална полиция“ – МВР се съдържат всички данни от материалите, събрани в хода на проверката, поради което не е необходимо установяването на същите факти и обстоятелства чрез извършване на исканата съдебна експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за допускане на съдебна експертиза по делото, която да снеме на хартиен носител записите, представени с преписката от ГДНП, образувана по сигнала му вх. Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към ГД „Национална полиция“ – МВР.

 

СТРАНИТЕ: Водим допуснатите свидетели за днешно съдебно заседание.

Съдът СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва.

К.Н.П. – 33 години, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно специално образование.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Колеги сме с ищеца Д., работим в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Г.Ж.Б. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Работя в Община Бургас като Началник отдел „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“.

П. И. Н. – 50 години, български гражданин, неосъждан, без дела и  родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Работя в Община Бургас като оперативен дежурен.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещават да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля К. П., като свидетелите Галина Б. и П.Н. – изведени от залата.

 

АДВОКАТ Х.: Вие казахте, че сте колеги с М.Д.. Бихте ли обяснили как да го разбираме – работите в едно предприятие, отдел, цех и др.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Работим в едно предприятие, в една зала, в различни структури, като той работи към едно производство аз към друго, но залата е единна операторна зала.

АДВОКАТ Х.: От колко години се познавате с Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз бях преместен в тази зала през 2009 г. и оттогава го познавам.

АДВОКАТ Х.: Как може да характеризирате вашите взаимоотношения – приятелски, работите заедно, само се познавате?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Първоначално бяха колегиални, но г-н Д. е помагал на доста хора от завода и се наложи и на мен да помогне. Оттогава поддържаме малко по-топли взаимоотношения.

АДВОКАТ Х.: Познавате ли семейството му? Поддържате ли някакви семейни контакти?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Познавам семейството му дотолкова, доколкото да се виждаме на кафе или на детски рожден ден. Той има дете и аз имам деца.

АДВОКАТ Х.: Извън работното място Д. и Вие споделяте ли си някакви други житейски неща и такива, пак казвам, колегиалната среда, за проблеми, за заболявания, за семейството?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: В това отношение доста си споделяме един с друг, както казах, доста ми е помогнал на мен.

АДВОКАТ Х.: Предполагам знаете по какъв повод се намирате в съдебната зала? Знаете ли точно за какво е делото, защо той е ищец?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Доколкото знам е обвинен, че щял да се самозапали пред общината.

АДВОКАТ Х.: Нещо споделял ли е с Вас по този случай и ако си спомняте за кой период от време говорим?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Първоначално той не ми е споделил за проблема за това самозапалване. Впоследствие научих, може би първото научаване след случая, когато колеги ми показах статия във „Флагман“. Не съм го разпитвал какво е станало. За мен това не е културно да разпитвам за негови случки, но се забелязваше промяна на отношението на колегите към него, в смисъл, че започнаха да му предлагат запалки, кибритчета, наричаха го файермен и може би някои други обидни думи. Дърпаха го на местата за пушене, тъй като само там можеш запалиш огън от запалка. Поставяха му пожарогасители на работното място. Отношението на колегите, дори и на такива, на които беше помогнал, драстично се промени. Впоследствие началниците също започнаха до го гледат по доста странен начин. По задълбочено разбрах когато дойде време за делото. Той дойде и ми каза, че се води дело. Става въпрос за това дело.

АДВОКАТ Х.: Един доуточняващ въпрос: Г-н Д. пушач ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Беше пушач. Преди доста време ги отказа, може би има вече четири години не пуши.

АДВОКАТ Х.: В крайна сметка той с Вас споделил ли е състоянието, в което се намира след всичките тези така красноречиво описани причини?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Едва когато беше дошло време за това дело, може би октомври месец миналата година, ми сподели какво се е случило – че са дошли от общината и с дъщеря му са го дърпали в районното, че тогава се е наложило да търси жена си да идва да прибира дъщеря му, че е обвинен. Подробности не мога да кажа.

АДВОКАТ Х.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Казахте, че два месеца след като се е случило това, сте научили от статията във „Флагман“, която са показвали колегите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Да, колегите ми показаха статията.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Кои бяха колегите, които Ви показаха статията?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: К., Г.П. – това са колеги, които работеха с него в предно производство?

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Кои бяха колегите, които му предлагаха запалки?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз не обръщам внимание на тези работи. Чувам: „Искаш ли огънче?“ и т. н. Ние сме на работа около 30 човека на смяна – две смени. Не мога да кажа кой конкретно е. Не са един или двама, които са му запалвали запалка и са му слагали кибритчета в джоба. Не съм се заглеждал кои са те.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: А кои са тези, които са му слагали пожарогасители?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не мога да кажа кои са сложили пожарогасителя, аз видях когато самият М. видя пожарогасителя. Тогава цялата зала стана леко кикотеща се.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към свидетеля П..

ПРОКУРОР КОСТОВА: Понеже казахте, че са му били отправени обиди, конкретно какви  обиди са му отправяни?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Доста ми се наби файермен. Чувал съм и по друг начин да му казват, но не съм се заслушвал. Повечето ситуации са били когато се сменят две смени пред кафе машината.

АДВОКАТ Х.: Тази кафе машина къде се намира?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Тя се намира до едно стълбище, където е залата за пушене, съблекалнята и залата, където работим.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Как се чувстваше той?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не съм се спирал да го питам как се чувства. Винаги съм смятал, че животът, който живеят хората и това, което искат да споделят, е тяхно желание.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Виждали ли сте състоянието му дали е притеснен?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: По принцип мога да кажа как се чувства, защото го познавам. Все пак г-н Д. не е някой, който се пали бързо и в повече случаи поема бъзиците на колегите. Има хора дето чакат да стане нещо, за да ходят да бъзикат.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам други въпроси към свидетеля П..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетеля П..

В залата бе въведена свидетелката Б..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Б.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Вие вече уточнихте какво работите в община Бургас. Спомняте ли си за случая на 10.07.2015 г. с човек, представил се за М.Д.?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Да, спомням си, защото след като влязох в дежурната стая, аз бях извън нея, дежурният оперативен, който е на смяна, ми докладва, че има такъв сигнал и с цел да се предприемат действия, които да не застрашават живота и здравето на хората, аз го попитах дали е уведомил дежурния на Областна дирекция на МВР и директора на нашата дирекция.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Докладваха ли Ви колко пъти се е обаждало лице, което се е представило за М.Д. в същия ден?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Мисля, че два пъти се е обаждал в същия ден след първото си обаждане. Един или два пъти, не съм сигурна, но ми докладваха за още обаждания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка с работата с МВР  запознати ли сте с договора за сътрудничество с МВР и с телефон 112?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Да, защото след 12.02.2012 г. се установи изнесено работно място на телефон 112 в нашия дежурен център и още тогава се направи една инструкция, която да е в помощ на дежурните да знаят как да се регистрира на сигналите и на кого да се обаждат – на полиция, на пожарна, в случай на необходимост от компетентна намеса.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: От кого е подписана инструкцията?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Разбира се от кмета на община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към свидетелката Б..

АДВОКАТ Х.: Имам само един въпрос. Преди малко споделихте, че след 12.02.2012 г. е изнесено работно място на телефон 112 в дежурния център на общината. Бихте ли обяснили по-подробно какво представлява това работно място, как е оборудвано и има ли човек който да работи там.

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Това работно място представлява един компютър с монитори, на които централизирано чрез Национална система 112 идва сигнала от гражданина, който набира телефон 112, но операторите на Районен център Бургас предават този сигнал само в случаите, когато засяга община Бургас, не за всички случаи. Нашият дежурен е длъжен да приеме сигнала, когато се касае за нарушена инфраструктура, за бедствени, критични ситуации и всичко, което застрашава живота и здравето на хората.

АДВОКАТ Х.: Тоест може да разбираме, че на тези монитори операторът на телефон 112 изпраща файл, в смисъл излиза като напечатан текст?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: На екрана излиза като текст.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Освен от телефон 112, друг вид сигнали получават ли лицата на това работно място?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: На електронната страница на община Бургас е посочен един телефон 056/84 15 60 за сигнали на граждани. Този телефон е обявен за всички граждани и всеки, който има нужда да подаде някакъв сигнал, набира този номер.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Информацията отразява ли се от гражданите, които се обаждат на този телефон?

СВИДЕТЕЛКАТА Б.: Да, отразяват се в регистър, който е прономерован, прошнурован и се води отчет след като е приет сигналът на кого е подаден за изпълнение.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към свидетелката Б..

ПРОКУРОР КОСТОВА:  Нямам въпроси към свидетелката Б..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетелката Бойчева.

В залата бе въведен свидетелят П.Н..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Н..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Г-н Н., Вие обяснихте какво работите в общината. Спомняте ли се за случая на 10.07.2015 г. и ако се спомняте, разкажете какво се случи?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: На 10.07.2015 г. като оперативен дежурен в община Бургас в 11:27 часа по обявената денонощна линия в оперативния център на община Бургас получих сигнал по телефона от мъж, който се представи за М.Д.. Същият ми обяви намерение да дойде с туба бензин пред община Бургас и да се самозапали и ми затвори телефона.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Имаше ли следващи обаждания от лице, което да се обажда, че ще се самозапали и Вие ли ги приехте обажданията?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Имаше още две обаждания от въпросното лице  – в 13:46 часа, което обаждане прие колегата ми  М.М., и третото обаждане в 14:22 часа, когато г-н М.Д. за пореден път ми потвърди, че след 20 минути ще дойде да се самозапали.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Телефонният номер един и същ ли беше?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: На дисплея на телефона, който използваме, се изписва номерът и беше един и същ.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Този номер отразен ли е някъде?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Всички сигнали, които постъпват в оперативния център, ги записваме в регистър за приетите сигнали. Трите сигнали съм записал във въпросния регистър.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: След като получихте първия сигнал, какви действия предприехте?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Още при първия сигнал, тъй като  сигналът, който беше подаден от г-н Д. с намерение да се самозапали в летен ден пред най-оживеното място пред община Бургас, го класифицираме като сигнал с висок приоритет на опасност и веднага се обадих на оперативен дежурен на ОД на МВР, като предадох точните намерения на г-н Д., двете му имена и телефонния номер, от който ми е позвънил. След това по наша вътрешна инструкция се обадих на директор УКОРС г-н В. по телефона. Може би след около максимум четири-пет минути и на г-жа Б., която е началник на отдел УКОМП, като лично им предадох приетия сигнал и предприетите от мен действия до момента.

Телефонът, на който се обади, е 056/84 15 60 – обявеният телефон на сайта на община Бургас за гореща телефонна денонощна линия за сигнали  от всякакво естество към община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма повече въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ Х.: Г-н Н., имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е: Когато някой гражданин се обади директно на този обявен за сигнали на граждани телефон, вие  как определяте приоритетите на тези сигнали? Има ли някакъв алгоритъм и изобщо на вас дадена ли е възможност да подреждате сигналите по важност, по длъжностни характеристики или трябва буквално да ги предадете, както казахте това представлява опасност в летен ден да се запали пред общината. Има ли точна инструкция, в която да е указан начинът, по който да определяте тежестта на сигналите?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Както казах, телефонът е обявен за сигнали на гражданите от всякакво естество и в зависимост от получения сигнал го подаваме по компетенция на институцията, която трябва да вземе отношение, в случая Областна дирекция на МВР. За останалите случаи, ако смятате, че са предмет за разглеждане, мога да дам примери, примерно как се действа при една дупка на пътното платно или за птица, която е от защитен вид. Алгоритъмът е подадените сигнали се подават по компетенция.

АДВОКАТ Х.: Различните хора, които се обаждат, говорят и по различен начин естествено по телефона. Имате ли физическата възможност, образно казано, държейки телефона с едната ръка, буквално с другата ръка да запишете сигнала, който Ви се предава на някаква тетрадка, защото едва ли в момента можете да го направите в регистъра?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Всеки сигнал аз лично го записвам на работен лист, за да може бързо да се реагира. Не се стремя да е четливо, а да си го разбера, за да мога да запиша максимална информация. След това предприемам действия по предаване на сигнала по компетенция, защото някога и минутата е ценна и последно го регистрирам четливо и надлежно в регистъра за сигнали в оперативния център на община Бургас.

АДВОКАТ Х.: Тези работни листи пазите ли си ги?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не унищожаваме ги с машина за унищожаване.

АДВОКАТ Х.: В последния случай, когато сте получили този сигнал на телефона в общината, в момента на предаване на този сигнал, друг служител от службата или общината да е присъствал?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Да, в оперативния център присъства г-н М.М., който е главен експерт в отдел УКОМП и беше свидетел и на трите обаждания от г-н Д., а второто обаждане в 13:46 часа го прие лично той, тъй като аз говорех по друга телефонна линия.

АДВОКАТ Х.: Нямам други въпроси към свидетеля Н..

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетеля Н..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетеля Н..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателства, с оглед заявеното от страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо съдия, с оглед напредналото време, ако ми дадете и срок за писмени бележки, ще бъда съвсем кратък. От току що разпитания свидетел на община Бургас разбрахме какво представлява оперативният център на общината, какво представлява самото работно място, разбрахме че служителите работят със съответната инструкция, но в крайна сметка единственото и най-важно, което е предпоставка за заведеното пред Вас дело като факти и обстоятелства не можа да бъде потвърдено от относително независим свидетел – служител на община Бургас, тъй като смятам, че свидетелските показания, които бяха дадени от свидетеля П.Н. са такива, които да обосноват неговата теза за случилото се на 10.07.2015 г. Безспорно и от преписката, която днес беше приета, по жалбата на доверителя ми от юли месец 2015 до Главна дирекция „Национална полиция“, е видно, че въпреки положените усилия и от страна на Районна прокуратура Бургас, и от страна на съответните инспектори от МВР по безспорен начин не се установява и доказва, че моят доверител е извършил престъпно деяние, защото заплахата за самозапалване, ако се приеме, че е била такава и действителна, това би била наказуема по Наказателния кодекс, а видно е от същата преписка на моя доверител при и по повод твърдения сигнал за самозапалване и впоследствие от дирекция на МВР Бургас и съответното районно управление, са довели впоследствие до незаконосъобразно задържане на моя доверител в Първо полицейско управление на 10.07.2015 г. за определен период от време, за около 2 часа.

От свидетелските показания на разпитания свидетел на моя доверител се установиха и фактите, че при и по повод задържането на М.Д. от полицейски служители и не само на ищеца М.Д., ако смея така да се изразя и на неговата малолетна дъщеричка, е създало едно от първите отрицателни емоционални състояния в Д.. От свидетелските показания на свидетеля П.,  които споделям и са достатъчно обективни, се установява, че там, където работи М.Д. веднага след публикации в електронни издания в Бургас, като цитираното от свидетеля „Флагман“, а и други такива, се е създало едно силно негативно и подигравателно отношение към моя доверител, което смятам, че е достатъчна причина, за да вземе той решението да си потърси правата по исков ред и респективно пред Вас да водим спор дали той е прав, обосновавайки тезата си, или не е прав.

Представям списък по чл.80 ГПК за разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите предявения срещу община Бургас иск като неоснователен и недоказан. Считам, че в настоящото производство не бяха доказани елементите на фактическия състав на чл.1,  ал. 1 от ЗОДОВ. В настоящото производство не беше доказана нанесената вреда от обаждането на служителите на община Бургас към служителите на МВР, тъй като се установи, че лицето една година след това е преподавало във филиала на Русенския университет в Разград, както и това, че до настоящия  момент работи на своята месторабота в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Моля да ми бъде дадена възможност за подробни писмени бележки и моля да ми бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

ПРОКУРОР КОСТОВА:  Уважаема госпожо председател, считам че с оглед събраните по делото доказателства, исковата претенция е основателна по основание и размер и считам, че следва да бъде уважена до този размер.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе в разумен срок.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок да представят писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: