ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1752 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.И.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С.Х. от Адвокатска колегия Пловдив, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт  Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на М.И.Д. *** с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 2000 лева за причинени неимуществени вреди от неправилни и незаконосъобразни действия на служители на Община Бургас, изразяващи си в преживян стрес и загуба на доверие в общинските власти.

Съдът ДОКЛАДВА писмен отговор от ответника по исковата молба с приложени доказателства към него, съгласно опис, съдържащ се на л. 16 от делото. В писменият отговор се прави искане за приобщаване към настоящото дело на административно дело № 2195/2015 г. по описа на Административен съд Бургас, съдържащо преписката, образувана в Районна прокуратура Бургас и докладни, сведения и протоколи на Първо и Второ районно управление на МВР Бургас, както и искане за допускане до разпит на двама свидетели при режим на довеждане, които да изяснят факти, касаещи начина, по който са получени и обработени сигналите за самозапалване на 10.07.2015 година.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото на 07.10.2016 г. уточняваща молба от ищеца М.Д., с уточнения и допълнения на исковата молба. Изразява становище по отговора на община Бургас на исковата молба и по доказателствените искания на ответника. Прави искания за разпит на свидетел при режим на довеждане, с показанията на който ще докаже основанието на претенцията си за неимуществени вреди. Прилага писмени доказателства – справка относно извършена проверка по сигнал вх. № Ж-52/17.07.2015 г. по описа на сектор „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към Главна дирекция „Национална сигурност“ – МВР и служебна бележка, издадена от Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград, че ищецът не е хоноруван преподавател. Прави искане да бъдат допуснати до разпит журналистите И.К. и Е.Д. от „Флагман“ и Т.Щ. от „24 часа. Моли на основание чл. 15 във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 7 от Закона за национална система за спешни повиквания да бъде задължено териториалното звено на „Национална система 112“ да предостави данните от електронния регистър от 10.07.2015 г. , касаещи твърдените сигнали за самозапалване за времената посочени в регистър „За получените сигнали на дежурния телефон 056/841560 и чрез единния европейски телефон за спешни повиквания 112”, попълнен за времето от 10.07.2015г. до 11.07.2015 г.

 

Съдът УКАЗВА на ищеца, че на основание чл. 154, ал. 1 от ГПК носи доказателствена тежест за установяване на фактите и обстоятелствата, изложени в исковата му молба, от които черпи благоприятни последици, като следва да установи наличието на кумулативно изискуемите предпоставки за ангажиране отговорността на общината на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно: 1. незаконосъобразни действия на административен орган или длъжностни лица, осъществени при или по повод изпълнение на административна дейност; 2. вреда, и т. 3 пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразните действия и вредоносния резултат. При недоказване на която и да е от изброените предпоставки, обезщетение не се присъжда.

 

АДВОКАТ Х.: Нямам възражение по доклада, моля да го приемете за окончателен.

Тъй като колегата, който следваше да представлява ищеца по делото е починал, със съжаление казвам, че не успях да изготвя нарочния екземпляр на изготвената уточняваща молба на 07.10.2016 г. заедно с приложените към нея доказателства за Окръжна прокуратура Бургас, но изказвам благодарност към съда, че връчи екземпляр от молбата на представителя на Окръжна прокуратура Бургас.

Поддържам исковата молба ведно с уточненията, направени с уточняващата молба.

Моля да приемете нашите възражение срещу изчерпателно посочените в уточняващата молба писмени доказателства, приложени от ответната Община Бургас, касаещи друг административен спор, който няма пряко отношение към настоящото дело.

Поддържаме всички доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, оспорвам предявената искова молба против Община Бургас.

Поддържам депозирания отговор, ведно с доказателствата, които сме представили.

Нямам възражения по доклада.

По допълнителната уточняваща молба, с която успях да се запозная малко преди съдебното заседание, бих могла да дам писмено становище, но в днешно съдебно заседание ще конкретизирам: по т. 3.2. от уточняващата искова молба се противопоставям на така формулираните вреди, тъй като не става ясно по какъв начин и от кого са били информирани медиите. По т.3.3. във връзка с твърдението на ищеца, че за учебната 2016-2017 г. не преподава в цитирания от него университет, имам доказателствени искания и ще моля да ми бъде предоставена възможност на основание чл. 192 ГПК за задължаване на трето неучастващо лице в процеса, а именно Русенски университет „Ангел Кънчев“,филиал Разград да представи справка след дата 10.07.2015 г. до настоящия момент ищецът колко часове и на кои дати е преподавал.

Във връзка с исканията по т. 5 считам, че следва да бъде приобщена преписката по административно дело № 2195/2015 г., тъй като всички доказателства по случая по образуваната прокурорска преписка се съдържат в това административно дело, докладите. Също така в цитираното дело се съдържа и справка от М-тел, от която биха могли да се видят телефонните разговори, по-специално дали има обаждане до Община Бургас, доколкото успях да се запозная.

По т. 6. Считам, че това са относими доказателства, които са представени от Община Бургас, тъй като са налице и други уведомявания, касаещи запалване на автомобил и други, които считам, че имат отношение към настоящия спор.

По т. 8. се противопоставям на искането за допускане до разпит на свидетел, тъй като считам, че това искане е направено след преклузивния срок, освен това не е посочено точно какво ще бъде доказано с този свидетел. Това мое противопоставяне е във връзка с предоставяне на писмени документи, съдържащи се в цитираното административно дело №2195/2015 г.

Във връзка с т. 9., не се противопоставям да бъде приета справка от  ГД „Национална полиция“ – МВР, тъй като в нея се съдържат данни на стр. 6 за друго изявление, че ще се самозапали на 08.04.2013 г.

Искането ми на основание чл. 192 ГПК е във връзка с представената справка от Русенския университет „Ангел Кънчев“, филиал Разград.

Противопоставям се на искането за допускане до разпит на посочените журналисти, тъй като считам, че отново е направено след преклузивния срок.

По т. 10., в случай, че бъде допуснато приобщаване на административно дело № 2159/2015 г. на Административен съд Бургас, считам, че такава справка е направена и мисля, че има такива данни.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, жалбата считам за процесуално допустима.

С оглед депозираните доказателствени искания считам, че относими към предмета на настоящото производство са исканията за допускане до разпит на свидетели, както от ищеца, така и от ответната страна. Моля всички писмени доказателства, приложени от страните, да бъдат приети и приобщени, а изискуемите документи по административно дело № 2195/2015 г. също считам, че са относими към предмета на делото и следва да бъдат приобщени към настоящото дело. Всички останали искания могат да бъдат осъществени с писмените материали по делото, които следва да бъдат приобщени.

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо административен съдия,  разбирам основанията, поради които колегата държи всички направени от нас доказателствени искания да не бъдат уважени и затова ще започна от последното – противопоставя се да бъдат разпитани журналистите. В този смисъл искам да посоча, че още с исковата молба, която е внесена за разглеждане на 25.08.2016 г. от страна на молителя, той иска да бъдат разпитани авторите на публикациите на тези електронни издания, които сме посочили в уточняващата молба. Що се отнася до противопоставянето за допускане на свидетелски показания, които да установят основателността на твърденията за нанесени неимуществени вреди, на първо място ние с уточняващата молба сме спазили срока, който е предвиден в чл. 203 и чл. 204 от АПК и ако Вие уважите искането на колегата да не бъде допуснат до разпит свидетел от наша страна, аз смятам, че в известна степен ще бъдат ограничени възможностите на молителя да обоснове основателността на своя иск.

Що се отнася отново до искането ни, посочено в т. 3.2. от уточняващата молба, така както ние сме описали нещата, нашият въпрос, евентуално ако съдът допусне до разпит тези журнали, не е откъде са получили тази информация, тъй като всеки от присъстващите в залата знае,  че по презумпция журналистите нямат право да разкриват каналите за информация, по-скоро искането ни е да бъдат допуснати и да опишат обстановката, на която са присъствали, тъй като има твърдения, че един от тях е присъствал на площада, когато са се събрали представители на полиция, на Център за спешна помощ и т. н. В този смисъл смятам, че противопоставянето да бъдат разпитани тези свидетели е недопустимо и според нас трябва да бъде уважено.

По отношение на приобщаването на административната преписка по дело № 2195/2015 г., предоставям на Вас да вземете отношение, тъй като ние сме посочили достатъчно доводи защо не желаем да бъде приобщено към делото.

Последно, не смятам, че данни за твърдяно самозапалване от страна на молителя на 08.04.2013 г. имат някакво отношение към конкретния спор и какво ще се докаже дори да приемем, че има такъв сигнал.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка с искането по т.10 от уточняващата молба, искам да уточня. Представен е от община Бургас Регистър за получените сигнали от дежурния телефон 056/84 15 60 и чрез единен европейски телефон за спешни повиквания 112, и в самия регистър се вижда кое обаждане е получено на телефон 112 и кое по други начини. Затова този регистър се нарича така, а не, че съдържа справка от регистър 112.

АДВОКАТ Х.: На основание това, което каза уважаемата колега, аз бих искал да направя допълнително доказателствено искане, а именно тъй като смисълът на Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, за да има пряка връзка между телефон 112 не само използването му, а между телефон 112 и съответните административни органи, в случая Община Бургас, то по силата на закона трябва да има протокол между двете страни, въз основа на който разговорите, които чрез телефон 112 са постъпили в дежурната част в община Бургас основанието им е именно този протокол, така че моето доказателствено искане е община Бургас да представи, ако има, в заверен препис този протокол, с който има достъп до този национален спешен телефон 112.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на така направеното искане, тъй като искам още веднъж да подчертая, че в отговора на исковата молба няма твърдения, че процесните три обаждания са извършени до телефон 112. Видно от представения регистър на община Бургас телефонните обаждания от ищеца не са направени чрез телефон 112.

АДВОКАТ Х.: Няма как моят клиент да се обади чрез телефон 112 до община Бургас. Поддържам искането.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото  представените до момента писмени документи, а относимостта им ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт.

Съдът, след извършена справка в деловодната система на Административен съд Бургас, констатира, че административно дело №2195/2015 г. по описа на съда, образувано по искова молба на ищеца М.Д. ***, по което са събрани доказателства, за които има данни за вероятната им относимост към предмета на настоящото дело, е изпратено на Върховен административен съд по касационна жалба на М.Д. на 25.07.2016 г. С оглед този факт, следва да остави без уважение искането на процесуалния представител на ответника и на Окръжна прокуратура Бургас за приобщаване към настоящото дело на административно дело № 2195/205г., като следва да се изискат от Районна прокуратура Бургас за прилагане по настоящото дело документите по преписка № 7211/2015 г. по описа на БРП, тъй като са налице данни за вероятната им относимост към предмета на спора.

Искането на ищеца за допускане до разпит на един свидетел, който ще установява претърпени от него неимуществени вреди, състоящи се в душевно страдание, съдът намира за относимо към предмета на спора с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства, които следва да докаже, поради което следва да бъде уважено.

Намира за основателно и искането на ответника за допускане на свидетелски показания по делото при режим на довеждане чрез разпит на посочените свидетели за установяване на посочените в отговора на исковата молба факти и обстоятелства, поради което следва да бъде уважено.

Намира за неоснователно искането на ищеца за допускане на свидетелски показания чрез разпит на журналистите И.К., Е.Д. и Т.Щ.а, с които иска да установи каква информация им е подадена във връзка с твърденията за самозапалване и вярно ли са я отразили журналистите в публикациите си, тъй като информацията е отразена в публикуваните статии, а като неучастващи по делото лица въпросът дали тези журналисти вярно са отразили тази информация в публикациите си, няма отношение към предявения иск срещу община Бургас за установяване на незаконосъобразни действия на нейни длъжностни лица, състоящи се в трикратно подаване на сигнали с невярно съдържание през телефон 112 от дежурния при ОД на МВР, Директора на УКОРС при община Бургас и дежурния по пожарна безопасност и защита на населението. По тези съображения това искане на ищеца следва да бъде оставено без уважение като неотносимо към предмета на спора.

Намира, че следва да уважи искането на ответника за изискване на информация от Русенски университет „Ангел Кънчев – филиал Разград, с оглед направените днес възражения, като предостави възможност на процесуалния представител на ответника да представи поделото молба по чл.192 от ГПК.

По искането на ищеца съдът да задължи териториалното звено „Национална система 112“ да предостави данните от електронния регистър от 10.07.2015 г., касаещи твърдените сигнали за самозапалване за времената, посочени в „Регистър за получените сигнали на дежурния телефон 056/84 15 60 и чрез единния европейски телефон за спешни повиквания 112“, попълнен за времето от 10.07. до 11-07.2015 г., съдът ще се произнесе след представяне по делото и проверка на документите, съдържащи се в преписка № 7211/2015 г. по описа на Районна прокуратура Бургас.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към исковата молба, тези към уточняващата искова молба и представените от ответника към писмения отговор, съгласно опис, находящ се на л. 16 от делото.

ПРИЛАГА по делото  справка от деловодната система на Административен съд Бургас за административно дело № 2159/2015 година.

ДОПУСКА свидетелски показания чрез разпит на един свидетел в режим на довеждане от ищеца за установяване на посочените в уточняващата искова молба обстоятелства.

ДОПУСКА свидетелски показания чрез разпит на двама свидетели в режим на довеждане от ответника за установяване на посочените в отговора на исковата молба обстоятелства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за допускане на свидетелски показания чрез разпит на лицата И.К., Е.Д. и Т.Щ.

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника и прокурора за прилагане на административно дело № 2195/205 г. към настоящото дело.

ИЗИСКВА от Районна прокуратура Бургас да представи по настоящото дело в заверен препис документите, съдържащи се в преписка №7211/2015г. по описа на БРП, в т.ч. постановения прокурорски акт.

ДАВА възможност на ответната страна да представи молба по чл.192 ГПК за задължаване на трето неучастващо лице за представяне на документи по делото.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2016 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: