ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1752 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.И.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Х., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Костова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо вх. № 10125/03.11.2016 г. от Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал - Разград, с което уведомяват за дисциплините, броя часове, датите на пребиваване в гр.Разград и договорите, въз основа на които лицето М.И.Д. е преподавал на студенти – бакалаври и магистри във Филиал – Разград през периода 10.07.2015 г.-01.10.2016 г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо вх. № 9704/19.10.2016 г. от Районна прокуратура – Бургас, с което уведомяват, че преписка с вх. № 7211/2015 г. е изпратена на Административен съд – Бургас за послужване на 08.02.2016 година. Към днешна дата същата не е върната в Районна прокуратура – Бургас.

ДОКЛАДВА, че с писмо от 16.11.2016 г. на съдия-докладчика е изискана за представяне по настоящото дело в заверен препис преписка вх. № 7211/2015 г. по описа на Районна прокуратура Бургас, която е приложена като доказателство по обжалваното пред Върховен административен съд дело № 2195/2015 г., по което страна е ищецът, и обявява на страните, че към този момент по делото не са постъпили изисканите документи.

ДОКЛАДВА приложено към молба на ищеца от 22.11.2016 г. писмо изх. № РД-07-240/29.08.2016 г. от заместник-директор на Център за спешна медицинска помощ Бургас (л.110 от материалите по делото), адресирано до ищеца,  във връзка с искане за предоставяне на информация относно сигнал за събитие, получен в Районна  координационна централа на ЦСМП – Бургас в 11:40 часа на 10.07.2015 г. и приложена към него мисия 260914, създадена за сигнала.

Съдът ДОКЛАДВА молба от ищеца М.Д. вх. №11066/01.12.2016 г., с която обосновава доказателствените си искания и представя копия от материалите по административната преписка, образувана по негов сигнал вх. № Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби” към ГДНП-МВР и решение рег. №812100-41068/2 от 14.12.2015 г. на Министъра на вътрешните работи относно заявление от М.Д. за заличаване на лични данни в информационните фондове на МВР.

 

АДВОКАТ Х.: Да се приемат докладваните писмени материали.

Аз притежавам заверен препис от прокурорска преписка вх. №7211/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Бургас и мога да я предоставя на съда, с оглед на Вашето определение от предходното открито съдебно заседание, че във връзка с тази преписка, след като се запознаете с нея, ще се произнесете по едно от доказателствените искания, което отправих пред Вас, а именно да се установи на какво правно основание Община Бургас в дежурната стая има пряка връзка със  спешния телефон 112, тъй като тогава се позовах на приложимия закон и в него достатъчно ясно е записано, че трябва да има протокол, който да урежда правата и задълженията на двете страни по обслужване на този телефон 112. Моля да се произнесете по това искане.

Моля да допуснете преписка вх. № 7211/2015 г. на Районна прокуратура – Бургас, с оглед възможността да се произнесете по направените от мен в предходно съдебно заседание и в настоящото съдебно заседание доказателствени искания, като искаме разпечатка на разговорите, които са осъществени, разговорите казвам условно, тъй като от това писмо, изпратено от ЦСМП, подписано от директора, се установява, че сигналът, получен на 10.07.2015 г., е сигнал, получен по електронен път и е бил изведен на екрана на служителя в центъра, а не е получен като гласов такъв.

Моля да задължите община Бургас да представи в заверен препис протокола, който трябва да го е сключила с териториалното звено Национална система 112 на МВР, като основанието е чл. 15 във връзка с чл.16, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 7 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, който закон е обнародван в ДВ бр. 102/28.11.2008 г.

Моля съдът да задължи Териториално звено на Национална система 112 на МВР да предостави данните от електронния регистър от 10.07.2015 г., касаещи твърдяните сигнали за самозапалване за времената, посочени в Регистър за получените сигнали на дежурния телефон 056/841560 в община Бургас и чрез Единния европейски телефон за спешни повиквания 112 за времето от 10.07.2015г. до 11.07.2015 г., включително.

Други доказателствени искания ще си запазя правото да направя след като се произнесете по преписката, която е изискана от моя доверител.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВОКАТ Х.: Кога се снабдихте и по какъв начин с тази преписка?

АДВОКАТ Х.: Преписката ми е предоставена от моя доверител. Предполагам, че се е снабдил с копие от прокурорската преписка при и по повод административен характер дело № 2195/2015 г. по описа на Административен съд Бургас, чието решение е обжалвано пред Върховен административен съд и доколкото от Вашия доклад разбрахме самата преписка, приложена от Районна прокуратура – Бургас, е изпратена и приложена към жалбата до Върховен административен съд.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка с молба на ищеца, която е входирана на 01.12.2016 г., заявявам, че я получих преди съдебно заседание, буквално минути преди съдебното заседание. Виждам, че към тази молба има приложения, които в този екземпляр, който ми беше връчен, липсват, така че аз нямам възможност да се запозная с такава административна преписка по сигнал от 17.06.2015 г. Приложено е само решение на Министъра на вътрешните работи, поради което моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по така депозираната молба.

Във връзка с представената преписка в днешно съдебно заседание, която е приложена официално по дело с №2195/2015 г., считам, че следва да бъде приложено заверено копие от тази преписка, която е представена по делото и която е копие от оригинала в прокуратурата.

Във връзка с направеното искане по отношение протокола между Община Бургас и Министерството на вътрешните работи, предоставям на съда, въпреки, че ищецът по делото не е заявил какво ще доказва по делото с прилагането на този протокол.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Считам, че доказателствените искания, направени в днешно съдебно заседание, следва да бъдат уважени, а също желая да ми бъде дадена възможност да се запозная с материалите по преписката, приложена към молбата на ищеца, тъй като към молбата е приложено само решение на Министъра на вътрешните работи.

Считам, че няма пречка да бъде приложена представената в днешно съдебно заседание от адвокат Х. преписка.

АДВОКАТ Х.: Ще повторя пред уважаемата колега, представител на Община Бургас, че аз съм обосновал искането си за този протокол с уточняваща молба от 10.10.2016 г., така че колегата е имала достатъчна възможност да реагира, но за протокола само ще кажа, този протокол е необходим като доказателствено средство, за да видим какви са правата, респ. задълженията на дежурните в Община Бургас във връзка с осъществяване и подаване на сигнали, които получават в дежурната на общината и как осъществяват тази връзка с този Национален телефон 112, като в конкретния случай ни интересува протоколът, за да видим дали дежурният в общината, дали е П.Н. или другото лице, има отношение към случая, са спазили изискванията на този протокол или са превишили своите правомощия в конкретния случай, тъй като това е още един аргумент. В длъжностните характеристики, които си спомням, че са приложени по административната преписка за тези служители в дирекция УКОРС на Община Бургас никъде не е посочено правомощие, което да е свързано с изпълнение на права и задължения на Национален телефон 112.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените писмени документи, без преписката по жалба на ищеца вх. № Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към ГД „Национална полиция“ – МВР и приложеното към молбата му от 22.11.2016 г. писмо от заместник-директор на Център за спешна медицинска помощ Бургас, адресирано до ищеца, във връзка с искане за предоставяне на информация относно сигнал за събитие, получен в Районна  координационна централа на ЦСМП – Бургас в 11:40 часа на 10.07.2015 г., ведно с мисия 260914, създадена за сигнала, с които следва да се запознаят останалите страни,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо вх. № 10125/03.11.2016 г. от Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал – Разград; писмо вх. № 9704/19.10.2016 г. от Районна прокуратура – Бургас, с което уведомяват, че преписка с вх. № 7211/2015 г. е изпратена на Административен съд – Бургас за послужване на 08.02.2016 г. и към днешна дата същата не е върната в Районна прокуратура – Бургас; решение рег. №812100-41068/2 от 14.12.2015 г. на Министъра на вътрешните работи относно заявление от М.Д. за заличаване на лични данни в информационните фондове на МВР и днес представените от адвокат Х. писмени документи, за които сочи, че доверителят му се е снабдил от административно дело № 2195/2015 г. и съставляват преписка вх. № 7211/2015 г. по описа на Районна прокуратура – Бургас.

ПРИЛАГА по делото писмо изх. № РД-07-240/29.08.2016 г. на заместник-директора на Център за спешна медицинска помощ (л. 110), ведно с мисия, и приложената към молбата на адвокат Х. от 01.12.2016 г. административна преписка, образувана по сигнал вх. № Ж-52/17.07.2015 г. по описа на отдел „Правно-нормативно обслужване и жалби“ към ГД „Национална полиция“ – МВР. ОБЯВЯВА на страните, че по приемането им съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след като изслуша становището на ответника и на Бургаска окръжна прокуратура, като за целта ЗАДЪЛЖАВА адвокат Х. да представи по делото препис от тази преписка за ответника и Окръжна прокуратура – Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи по делото в 14-дневен срок от днес в заверен препис протокола, който е сключила Община Бургас с Териториалното звено Национална система 112 на МВР на основание чл. 15 във връзка с чл.16, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 7 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

ЗАДЪЛЖАВА Териториално звено на Национална система 112 на МВР в 14-дневен срок от съобщаването да предостави данните от Електронния регистър от 10.07.2015 г., касаещи твърдяните сигнали за самозапалване за времената, посочени в Регистър за получените сигнали на дежурния телефон 056/841560 в Община Бургас и чрез Единния европейски телефон за спешни повиквания 112 за времето от 10.07.2015 г. до 11.07.2015 г., включително.

Препис от писмото на заместник-директора на Център за спешна медицинска помощ – Бургас (л. 110), ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ на ответника и на Окръжна прокуратура Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Госпожо председател, водим за днешно съдебно заседание единия от допуснатите свидетели, който молим да бъде разпитан.

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо съдия, разбирам, че служителите на общината са достатъчно натоварени, но бих предпочел свидетелите да бъдат разпитани едновременно в едно съдебно заседание и то след като ответната община, респ. Окръжна прокуратура – Бургас се запознаят с приложената преписка по жалбата на моя доверител, с оглед и на това, че към  тази преписка, която е приложена само в един екземпляр от моя доверител, са приложени и звукозаписи, които са представени на моя доверител, който също ще помоля да ги възпроизведе на съответен носител, за да може да се запознаят Община Бургас и Окръжна прокуратура – Бургас, в които звукозаписи, наред с твърдения за самозапалване на моя доверител, се съдържат и някои други реплики, които носят обидно съдържание по отношение на моя доверител и то тези реплики са изразени от един от служителите на общината. В този смисъл моля да отложите делото и го насрочите за друга дата и тогава след като имаме становище от Община Бургас и Окръжна прокуратура – Бургас по допустимостта на нашето искане и коментар на материалите, които са приложени, тогава да се даде възможност да бъдат разпитани съответните служители на Община Бургас и свидетелят от страна на моя доверител, който ще установява обстоятелства за т. нар. претърпени болки и страдания от М.Д..

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: По така направеното искане предоставям на съда. Не се противопоставям.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Считам искането на представителя на ищеца за разпит на свидетелите след запознаване с писмените доказателства по делото за основателно и следва да бъде уважено.

 

Съдът, като намери за основателно искането на адвокат Х.,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да доведат за следващо съдебно заседание допуснатите свидетели.

УКАЗВА на адвокат Х., че в административния процес звукозаписи като веществено доказателство са недопустими.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.02.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се изпрати препис от определението на съда на Териториално звено на Национална система 112 на МВР за изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: