ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1751 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Ч., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно и от юрисконсулт Р., която представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо с вх. № 1474 от 14.02.2017 г., с което е представен информационно статистически формуляр от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

АДВОКАТ Ч.: Да се приеме представеното доказателство.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА информационно статистически формуляр по чл. 27, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите на бенефициера „БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС“ ЕООД.

 

АДВОКАТ Ч.: Г-н Съдия, не мога да предоставя към момента допуснатите доказателства в предходно съдебно заседание, тъй като се оказа, че същите се касаят за друг период. Моля да приключите събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Ч.: Г-н Съдия, моля да уважите така подадената жалба, като отмените писмо (покана) с № 2600-7851/10.06.2016г. за доброволно възстановяване на безвъзмездна финансова помощ, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на подробно описаните в жалбата основания.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми г-н Председател, моля да отхвърлите постъпилата жалба от „БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС“ ЕООД като неоснователна и необоснована и да потвърдите обжалвания акт, тъй като същият е издаден от оправомощен орган, в рамките на законоустановените му правомощия. Моля да ми предоставите възможност да изразя подробно становище в писмени бележки в определен от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Смятам, че жалбата е неоснователна и необоснована и поддържам становището на колегата В. за предоставяне на възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок от днес на двете страни в производството за представяне на писмени становища по спора.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съответния акт.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: