ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ХІ-ти административен  състав       

На седми февруари                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно дело номер 1751 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Блек сий мъсълс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Ч., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА жалбата на „Блейк сий мъсълс“ ЕООД против писмо с изх. № 2600-7851/10.06.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА, с което дружеството е поканено да възстанови доброволно получена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4144,16 лв.

 

АДВ. Ч.: От името на дружеството заявявам, че поддържам жалбата на всички фактически и правни основания.

Към преписката, която е приложена от административния орган ми се стори, че не присъства информационен статистически формуляр по чл. 27, ал. 1 от ЗРА, който се подава ежегодно, а такъв е подаден от доверителя ми.

Моля, също така да ми бъде даден допълнителен срок за ангажиране на писмени и гласни доказателства, тъй като счетоводителката на дружеството в момента отсъства от страната, а същата може да ми предостави документи, от които да е видно, че част от продукцията, която е заведена в счетоводството на дружеството през 2014 г. не е реализирана, и че е изпадала от колекторите.

Моля да бъде допуснат до разпит един свидетел в режим на довеждане. Това е лицето И.Л. – ихтиолог, който може да установи факти и обстоятелства за нереализираната продукция и начина на контролното преброяване на мрежите и колекторите, от които могат да бъдат изведени данни за произведеното количество продукция. С посочените гласни доказателства, както и с поисканите писмени ще докажем изпълнение на програмата за 2014 г. По думи на управителя на „Бляк сий мъсълс“ ЕООД ако атмосферните условия не бяха толкова неблагоприятни през 2014 г., реализираната продукция щяла да бъде в рамките на 60-80 тона.

Също така, моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред Национален институт по метеорология и хидрология, за да се снабдя със справка относно температурата и вълнението на морската вода от 01.04.2014 г.-01.10.2014 г. за района на гр. Созопол. Това е необходимо, за да докажем фактите, които са довели до нереализирането на такава продукция, която е била произведена, но нереализирана.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Посочвам, че като ответна страна не ни е даден срок за отговор на жалбата, като се противопоставям на изложените от жалбоподателя обстоятелства и считам жалбата за неоснователна и необоснована.

Противопоставям се на искането за гласни доказателствени средства, а също така и на искането за издаване на съдебно удостоверение, тъй като първо хипотетичните обстоятелства какво би било, което няма отношение към счетоводната информация, която може да бъде взета от съответните счетоводни документи, както и не считам за основателно искането за събиране на гласни доказателствени средства за установяване на факти, които могат да бъдат удостоверени писмено. Също така посочвам, че съгласно официални указания на Европейската комисия, провела ОДИТ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по отношение на производствените програми на бенефициентите в тях, в указанията е посочено, че счетоводната информация – основната, доказваща съответното неизпълнение, като има направени препратки за сравнение на счетоводните данни с подадените данъчни декларации от бенефициенти. Също така за евентуално случило се събитие, което е довело до неизпълнение съгласно приложимата нормативна уредба, бенефициента има двуседмичен срок за уведомяване за събитието, което е довело до някакъв вид загуба и съответно да се издаде сертификат за форсмажорни обстоятелства.

Считам искането за издаване на съдебно удостоверение за климатичните условия през 2014 г. за неотносимо.

Представям Указание от Управляващия орган към бенефициентите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г. на процесуалния представител на жалбоподателя и на съда.

 

По представените доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно  писмо вх. 9142/30.09.2016 г.

          ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата, съгласно описа на лист 8 от делото.

          ПРИЕМА Указание от Управляващия орган към бенефициентите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г., с вх. № Z-6367/03.07.2015 г.

          УКАЗВА на процесуалния представител на ответника, в 10-дневен срок от днес, да представи информационен статистически формуляр по чл. 27, ал. 1 от ЗРА за 2014 г., представен от жалбоподателя в хода на изпълнение на инвестиционния си ангажимент.

          По отношение на доказателственото искане за разпит на И.Л. – ихтиолог и за снабдяване със съдебно удостоверение, по силата на което да бъде получена справка за температурата и вълнението в периода април- октомври 2014 г. в района на гр. Созопол, съдът счита, че тези искания са неоснователни. Неблагоприятни температури на морската вода и вълнение биха могли да нанесат вреди върху продукцията, която е отглеждана от жалбоподателя, но жалбоподателят е търговец и като търговец той може да удостовери тези вреди по друг начин. Само по себе си силното вълнение или високата температура на водата не могат да обосноват извод, че точно в района на мидената ферма на жалбоподателя са настъпили неблагоприятни последици за отглежданите организми, в т.ч. и падането на тези организми от съоръженията за отглеждане на морското дъно. Условията на отглеждане на мидите могат да бъдат установени с писмени доказателства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТХВЪРЛЯ искането за разпит на И.Л. и за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди със справка от Национален институт по метеорология и хидрология за температурата и вълнението на морето през месец април-октомври 2014 г., в района на гр. Созопол.

          По отношение на искането за предоставяне на допълнителна възможност, съдът счита, че следва да даде такава на жалбоподателя да обоснове твърденията си чрез документи така, както е поискал, като по тяхната допустимост и относимост, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание след като даде възможност на процесуалния представител на ответника да изрази становище.

          На основание чл. 9, ал. 3 от АПК, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест за опровергаване на фактите, установени в обжалваното писмо. Обжалваното писмо е установяване на отрицателен факт за неизпълнение на производствената програма. Този отрицателен факт е единственото основание за претендиране на сумата от ответника. С оглед правилата за разпределяне на доказателствената тежест в процеса, върху жалбоподателя е възложена доказателствената тежест по опровергаването на установеното обстоятелство.

          Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.03.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

 

 

        СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: