ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1751 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ областен управител на Област Бургас, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Поморие, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България, еклектроразпределение”АД Пловдив, редовно уведомен, представител не се явява.

 

В залата присъства прокурор Тони Петрова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: На основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, моля  да  конституирате Прокуратурата на Република България, която да се представлява от Окръжна прокуратура Бургас като страна в административното производство, с оглед защита на важен държавен интерес.

 

Съдът с оглед направеното изявление  и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура Бургас.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател,  заявявам, че Общински съвет Поморие е приел решение №1165/07.10.2014година  за отмяна на оспореното решение, което представлява оттегляне на оспореното решение, поради което моля да прекратите производството по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не възразявам срещу така заявеното от ответника. Моля да бъде прекратено производството по делото.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Предвид така приетото решение от Общински съвет Поморие и становището на оспорващия считам, че не са налице пречки за прекратяване на производството.

 

Съдът счита, че на заинтересованата страна „ЕВН България, еклектроразпределение”АД Пловдив следва да се изпрати копие от протокол №43/07.10.2014година с УКАЗАНИЕ, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да изрази становище по направеното искане за прекратяване на  производството, като ход на делото не следва да се дава. По изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от решение №1165/07.10.2014година прието от Общински съвет Поморие и отразено в протокол №43/07.10.2014година на „ЕВН България, еклектроразпределение”АД Пловдив, с УКАЗАНИЕ, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да изрази становище по направеното искане за прекратяване на  производството по делото.

 

По направеното искане за прекратяване на производството по делото, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изтичане на определения за заинтересованата страна срок за изразяване на становище.

 

След произнасяне по искането за прекратяване на производството по делото, съдът евентуално ще насрочи ново съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: