ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,16.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шестнадесети октомври                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1751 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Хотелски комплекс „ЧЕРНОМОРЕЦ - БС” АД, редовно уведомен, за него се явява адв.Д.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 26 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, представлява се от адв.П. К. с представено пълномощно, находящо се на лист 34 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Становището ни е изложено в отговора на исковата молба, поради което считам, че не следва да се дава ход на делото и да се направи уточнение на исковата молба.

 

Адв.П.: Не ми е връчен препис от отговора. Запозната съм с него, но не ми е връчен препис от отговора по исковата молба.

 

Съдът ВРЪЧВА на адв.П. препис от отговор, депозиран от адв.К. в качеството на процесуален представител на Община Приморско.

 

Адв.П.: На първо място, относно възражението по редовността на исковата молба, обръщам внимание, че това производство е по чл. 257 от АПК и е исково производство. Ние не подаваме жалба срещу мълчалив отказ, а искаме диспозитив срещу Община Приморско да бъде осъдена общината да изпълни  задължения, които са нейни задължения по закон с оглед чл.301 от АПК. Общината не изпълнява задълженията си да възстанови нарушеното право, след като е отменена като незаконосъобразна издадената заповед. Целта е да постигнем едно принудително изпълнение.

Твърдя, че задължението на общината, произтичащо от правен нормативен акт е по чл.301 от АПК и считам, че жалбата е редовна, насочена е срещу бездействието на ответната община да изпълни задължението си по чл.301 от АПК.

Моля да приемете за разглеждане исковата молба с този петитум.

Относно другите възражения в отговора и по допустимост и по основателност, възражение с един аргумент - оспорва се активната процесуална легитимация на хотелския комплекс, като се твърди, че дружеството не е собственик на поземления имот и затова няма право да иска изпълнение от страна на Община Приморско.

В тази връзка твърдя, че хотелският комплекс се счита за собственик и е собственик като се легитимира с извършен апорт, който е извършен по определен от закона начин, описан в учредителния акт на дружеството и вписан в Агенцията по вписванията. Уточнявам, доказателствата, които установяват собствеността са договор за продажба на недвижим имот, учредителен акт.

Считаме, че община няма как да оспорва в това производство собствеността на ищеца и да твърди, че апортът е нищожен. Това при наличие на правен интерес, може да се направи в едно исково производство по реда на ГПК. Считам, че и претенциите на други юридически и физически лица не могат да имат отношение към настоящия правен спор и задължението на общината

За да изясня фактическото положение:  Срещу Хотелски комплекс „Черноморец-БС” беше заведен иск от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД-гр.София („ПРО” ЕАД) и е образувано гражданско дело № 73/2008г. на Районен съд-гр.Царево. В тази връзка представям определение по това дело за конституирането на хотелския комплекс като ответник, както и определение за прекратяване на производството по отношение на това дружество. Към настоящия момент няма никакви правни спорове относно правото на собственост върху процесния имот на хотелския комплекс.

 

Относно апорта – „ПРО” ЕАД предяви няколко иска за обявяване на нищожност на апорта и учредителния акт и на самото дружество хотелски комплекс „Черноморец-БС”. Всички тези искове бяха отхвърлени на три инстанции и в тази връзка представям решения на Окръжния съд-гр.Бургас, на Апелативния съд-гр.Бургас и ВКС.

Самата Община Приморско признава хотелския комплекс за собственик, издавайки удостоверение за категоризация на почивната база, което представям.

 

Заповедта срещу хотелския комплекс е изпълнена. Допуснато е предварително изпълнение на заповедта и е осъществено предварителното изпълнение. Това дружество все още стопанисва и владее имота, защото е собственик и има основание да иска да бъде възстановено фактическото положение. Искаме възстановяване на фактическото положение.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

Адв.П.: Поддържам исковата молба и направените днес уточнения. Моля да приемете представените  по делото и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Моля да се изиска и приложи към настоящото дело административно дело № 2417/2010г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, което дело е образувано по жалба на хотелския комплекс и по тази жалба е отменена заповедта, решението е влязло в сила.

Моля да допуснете до разпит в следващото съдебно заседание трима свидетели, които ще установяват факта относно изземването на имота и положението на оградата, която е била демонтирана. 

 

Адв.К.: По представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя ще взема становище, след като се запозная с тях и моля да ми се такава възможност. 

Относно останалите възражения, изложени са достатъчно основания в отговора на исковата молба.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответната страна да се запознае с представените по делото доказателства, да изрази становище по тях и направи доказателствени искания до следващото съдебно заседание.

 

ДА СЕ ИЗИСКА и ПРИЛОЖИ към настоящото дело административно дело № 2417/2010г. на Административен съд-гр.Бургас.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетел при режим на довеждане в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.01.2014г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: