ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1750 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – ЕТ „Халер – Валерий Димитров”, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТД на НАП Бургас, редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Халер-Валерий Димитров” против постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 1/2014 на началник на Митница Бургас, потвърдено с Решение № 262/09.06.2014г. на директора на Агенция „Митници”.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Доказателства няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата по изложените съображения в нея. Считаме, че има нарушение на процедурата при определяне на митните сборове, поради което издаденото Постановление за принудително събиране е незаконосъобразно и моля да го отмените.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна.

Постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок и съдържа необходимите реквизити на индивидуален административен акт. 

Определен е нов размер на публично вземане след извършена проверка по линия на международното сътрудничество и предвид факта, че безспорно е доказано, че митническата стока не е реално определена от лицето, тъй като проверката доказва, че въпросният автомобил „Мазда” е закупен от лицето за 6 500 швейцарски франка, а пред митницата е декларирана стойност от 2 600 швейцарски франка. На база на последваща проверка е определена друга стойност, дадена възможност за доброволно плащане, решението е връчена лично на лицето управител на дружеството, връчено  ведно с уведомление за вземане под отчет. Същият е пропуснал срока за обжалване въз основа на което има решение на директор на Агенция Митници.

Моля да потвърдите издаденото постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 1/2014 на началник на Митница Бургас, потвърдено с решение № 262/09.06.2014г. на директора на Агенция „Митници” като правилно и законосъобразно, предвид факта, че след изтичане срок за доброволно изпълнение задължението не е платено.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.01часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: