ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Г. М., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 174по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Н.Р.Д., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът запозна ицеща с правата по чл.32 от ГПК, приложими във връзка с чл.18, ал.1 от АПК.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Нямам представител в настоящото производство и не държа да имам такъв. Желая да присъствам лично в съдебните заседания по настоящото дело.

 

ОТВЕТНИКЪТ по иска Главна дирекция „Изпълнение наказанията”- София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото л.23.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г.М.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Поддържам исковата молба така, както съм я предявил. Вредите, които искам да бъдат обезщетени, се отразяват на моето състояние в безсъние през нощта. От това, че са нарушени правата ми не мога да спя нощно време.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Запознат съм с исковата молба на ищеца. Поддържам писмения си отговор приложен по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запозната съм с исковата молба и на този етап оспорвам изцяло предявения иск. Запозната съм и с отговора на ответната страна.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Предявен е иск с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, който се разглежда по реда на чл. 203 и сл. АПК, от Н.Р.Д., с който последния претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 31.01.2013година до 20.01.2015година в общ размер на 40 000 лева, от датата на подаване на исковата молба. Твърди се, че на ищеца са нарушени права, а именно неспазване на минималната жилищна площ полагаща му се съгласно чл.43, ал.3 от ЗИНС, пренаселеност до невъзможност съгласно чл.20, ал.1 от ППЗИНЗС, ограничен достъп до дневна слънчева светлина в помещенията-нарушение на чл.20,ал.2 от ЗИНЗС, невъзможност от естествено проветряване и проникване на достатъчно количество въздух – нарушение на чл.20, ал.2 от ЗИНЗС, ограничен достъп до санитарен възел и течаща вода през цялото денонощие - нарушение на чл.20, ал.3 от ППЗИНЗС и изключително остарял и амортизиран сграден фонд. Твърди се също, че тези неимуществени вреди намират своето проявление в състоянието на ищеца в настъпило безсъние през нощта.

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото и в днешното съдебно заседание оспорва исковата молба по основание и размер. Към отговора са приложени писмени доказателства.

Поради липса на признати, както и на ноторни и служебно известни права и обстоятелства, а също и на такива, произтичащи от законови презумпции, няма права и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване в настоящото производство.

Съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди. т.е. в доказателствена тежест на Н.Р.Д. е да установи противоправно действие или бездействие на служителите на ответника, причиняването на вредите и причинно-следствена връзка между тези действия/бездействия и вредите. В тежест на ищеца е да установи фактите, които пораждат иска му. В негова тежест е да докаже, че е претърпял описаните неимуществени вреди през процесния период, че тези вреди са в причинна връзка, която е пряка и непосредствена последица именно със задържането и поведението на ответника и че същите са били с интензитет, определящ размера на исканото парично обезщетение от 40 000 лв. В тежест на ищеца е да докаже също, че неимуществените вреди намират своето проявление в настъпилото безсъние в периода от 31.01.2013година до 20.01.2015година.

В доказателствена тежест на ответника е да докаже възраженията си изложени в отговора си.

На основание чл. 146, ал. 2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК указва на ищеца, че не сочи доказателства относно релевантния факт, че е задържан на 31.01.2013г. и до 20.01.2015г. пребивава в затвора в гр. Бургас, както и не сочи доказателства за заявените твърдения по отношение проявлението на неблагоприятните последици, довели до неимуществени вреди, които търпи.

ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

 

На основание чл.146, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада на делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Нямам възражения по доклада на делото и по разпределената доказателствена тежест. В днешното съдебно заседание  няма да представям доказателства. Запознат съм с документите по делото и с представения писмен отговор от ответника и приложенията към него. Не ги оспорвам, да се приемат.

Поддържам искането за разпит на свидетелите Н.Д. Д. и М.К. К., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание, но днес не мога да конкретизирам обстоятелствата, които ще се установяват с разпита им, тъй като не разполагам с правни знания.

Не поддържам доказателственото си искане за прилагане по делото на затворническото ми досие.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам възражения по доклада на делото и по разпределената доказателствена тежест.

С оглед направеното изявление от ищеца в днешното съдебно заседание, че поддържа искането за разпит на свидетели, но не може да отговори на въпроса какво ще установява чрез гласните доказателства, моля същите да не бъдат допускани, защото не се конкретизира какво ще се доказва с тях.

Моля да приемете приложената към писмени отговор справка.

Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по така направения доклад.

Моля да се приемат представените с писмения отговор на ответника доказателства.

По искането за допускане на свидетели от страна на ищеца, считам че предвид това, че същия не посочи фактите и обстоятелствата, които следва да се изяснят с тях, такива не следва да се допускат до разпит.

Нямам искане за събиране на доказателства.

 

  ИЩЕЦЪТ Д.: Със свидетеля Д. съм бил в една килия в период от една година от постъпването ми на 31.01.2013година до освобождаването му. С другия свидетел К. съм бил последните 7 месеца в едно помещение в местото от лишаване на свобода в Затвора Бургас. Поддържам те да бъдат разпитани.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с писмения отговор на ответника писмен документ – писмо на началника на затвора Бургас до ОСИН Бургас с рег. №235/09.03.2015година, като доказателство по делото.

 

Съдът като съобрази, че в днешното съдебно заседание ищецът поддържа искането за разпит на конкретно посочени свидетели в исковата молба, но към момента не конкретизира обстоятелствата, които ще установява с тези доказателствени средства, счита, че следва да му предостави възможност да ги конкретизира в определен срок. Днес направеното изявление от ищеца следва да се приеме, че по своето естество е искане за продължаване на срока за сочене на доказателства. Съдът приема, че доколкото към момента ищецът е лишен от възможността да се придвижва свободно, то това може да се приеме за уважителна причина по смисъла на чл. 63, ал. 1 от ГПК и следва да бъде продължен срока за конкретизиране на обстоятелствата, които цели да бъдат установени с гласните доказателства, които е поискал.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОДЪЛЖАВА срока и предоставя възможност на ищеца в 7-дневен срок от днес, с писмена молба с препис за ответника и Прокуратурата, да конкретизира обстоятелствата, за които е поискал гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Д. и К..

УВЕДОМЯВА ищеца, че при липсата на конкретизация на фактите, които ще се установяват с гласните доказателствени средства, в дадения срок, съдът ще приеме, че ищецът не поддържа това доказателствено искане и производството по делото ще приключи със събраните до момента доказателства.

Предоставения в днешното съдебно заседание срок на ищеца следва да се счита за такъв по смисъла чл.158, ал. 1 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

УВЕДОМЯВА ищеца, че допускането на доказателства за факти, които нямат значение за делото, както и несвоевременно направени искания, се отхвърлят от съда с определение на основание чл.159, ал.1 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК.

По доказателственото искане за разпит на свидетели, съдът ще се произнесе в закрито заседание след изтичане на 7-дневния срок предоставен на ищеца за конкретизиране на обстоятелствата, за които се иска да бъдат допуснати.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента. Държа да присъствам на следващото съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам искания за събиране на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 24.06.2015 часа от 15.00часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

За осигуряване присъствието на ищеца в насроченото съдебно заседание да се изпрати писмо до Началника на Затвора Бургас за осигуряване на явяването му в съда.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след постъпване на молба от ищеца или след изтичане на 7-дневния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.05 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: