Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер          731                град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на десети април две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Галина Радикова

                      2. Златина Бъчварова

 

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 174 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Х.Х. в качеството му на управител на „Х.-*** против решение № 2381/28.11.2013г., постановено по НАХД № 4354/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 0666059/17.08.2013г. и наложената на касатора глоба в размер на 100 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени електронния фиш. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник. Изразява становище, позовавайки се на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. № 1/2013г.

Ответната страна не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Х.-***, представлявано от управителя П.Х.Х. против електронен фиш серия К № 0666059/17.08.2013г., с който му е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил електронния фиш като е приел за безспорно установено от фактическа страна следното: На 17.08.2013г. в 15,10 часа в гр.Бургас, на ПП Е773, км 495, от КПП-1, посока „Пети километър” автоматизирано техническо средство № ТFR1-M 503, коeто е било монтирано на служебен автомобил на сектор „Пътна полиция”, заснема движението на лек автомобил “Мерцедес”, модел Е 280 ЦДИ с рег. № РВ 0060 МА със скорост 75 км./ч. при разрешена максимално допустима скорост от 50 км./ч. Извършена е проверка в информационната система на КАТ, която установява, че заснетият автомобил е собственост на „Х.-93” ЕООД, представлявано от управителя Плавен Х.. Същият е поканен да заплати глобата или да представи писмена декларация с данни за лицето, което е извършило нарушението, ведно с копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В предоставения 14-дневен срок собственикът на автомобила не упражнява правото си по чл.189, ал.5 от ЗДвП, в резултат на което електронният фиш е издаден против него. Бургаският районен съд е приел за доказани изложените във фиша фактически данни и е обосновал извод за правомерно наложена санкция.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 год. на ВАС, постановено по тълкувателно дело № 1/ 2013 г. е прието, че в хипотезата на чл.189, ал.4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.

В настоящия случай, видно от приложените по делото доказателства оспорения електронен фиш е издаден при използването на автоматизирано техническо средство, представляващо мобилна система за видеоконтрол  на нарушенията на правилата за движение тип TFR 1-M, поради което съгласно тълкувателното решение разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общият ред  за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.

Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове. С оглед на така посочената правна норма, жалбата се явява основателна и следва да се уважи. Решението на Районен съд – Бургас се явява неправилно и следва да се отмени с последващата от това отмяна на електрония фиш.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 2381/28.11.2013г., постановено по НАХД № 4354/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 0666059/17.08.2013г. и наложената на касатора глоба в размер на 100 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата.

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0666059/17.08.2013г., с който му е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………....