ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 13.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети март                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 174 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  9,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят С.В.А. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. И.-представя пълномощно.

         За ответника Директора на Дирекция „ОУИ”- Бургас, /сега „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас/ - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя  пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА доказателства, постъпили по делото със Заявление вх.№1847/25.02.2013 година.

 

Юк. К.: Нямаме възражение делото да се гледа от настоящия съдебен състав.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на С.В.А. ***, против Акт за регистрация по ЗДДС № 020421200017456/29.09.2012 г., потвърден с Решение № 442/14.12.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас  при ЦУ на НАП.

 

Адв. И.: Поддържам изцяло жалбата. Моля да бъдат приети писмените доказателства, представени под опис със Заявление вх.№1847/25.02.2013 година. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Оспорваме жалбата. Да се приеме административната преписка и доказателствата, постъпили с цитираното заявление от 25.02.2013 година. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези допълнително представени от процесуалния представител на жалбоподателя  със Заявление изх.№ 1847/25.02.2013 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. И.: Моля,  да постановите решение, с което да уважите изцяло жалбата и отмените Акт за регистрация по ЗДДС. Поддържаме изцяло мотивите, фактите и обстоятелствата, изложени в самата жалба.

Считаме, че дейността не е независима по своя характер, съгласно разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС, която извършва жалбоподателката в качеството си на вещо лице.

Второ, актът е издаден на основание, различно и некореспондиращо с описанието в протокола за извършена проверка, както и липсва основание - реквизит в същия за датата, на която е възникнало задължението за регистрация.

Трето, посоченият оборот не е съобразен с датата на данъчното събитие по ЗДДС, а представлява облагаем доход по Закона за доходите на физически лица /ЗДДФЛ/.

От събраните в хода на съдебното производство доказателства, се   установят доказателства с дати, различни от възникването на данъчното събитие и датата на фактуриране. Оборотът по смисъла на чл.67, ал. 2 от ЗДДС, представлява договорената между страните цена.

Моля да ни присъдите съдебно-деловодните разноски по списъка, който Ви представяме по чл.80 от ГПК.

 

Юк. К.: Моля,  да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Считаме, че лицата, упражняващи дейност като вещи лица, имат качество на данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС, тъй като извършват независима икономическа дейност.

В случая, жалбоподателката е лице, упражняващо свободна професия, за която е регистрирано в Агенцията по вписване. Независимо, че е регламентирано в наредба, вещото лице не се явява част от държавната власт, а действа свободно за своя сметка и отговорност и получава възнаграждение и следователно попада в обхвата на чл. 3 от ЗДДС и чл. 9 от Директива на чл. 112 на СЕО.

Моля да потвърдите акта за регистрация като правилен и законосъобразен.

На основание чл. 161 от ДОПК, моля, да ни присъдите направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: