ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,12.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 174 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Самоков турист” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явяват представители по пълномощие, адвокат М. и адвокат Овагемова, надлежно упълномощени, представено пълномощно по делото.

         За ответника по жалбата кмета на Община Несебър, редовно призован, няма представител.

         Явява се вещото лице П.Ш..

 

АДВОКАТИ М. и ОВАГЕМОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът ДОКЛАДВА, че на 04.04.2011г. по делото, в законовия срок, е постъпило експертно заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което пристъпва към разпит на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

         П.С.Ш., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Имам два уточняващи въпроса. Тези павилиони как са направени, имат ли преградни стени помежду си или са изцяло помещение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Имат преградни стени помежду си, но са с обща задна страна (стена), обща покривна конструкция и обща подова конструкция. Преградните стени са от талашит.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В този смисъл премахването на павилион №1 технически изпълнимо ли е, без да се заседнат съседните части (павилиони).

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – При всички положение конструкцията ще се засегне, по отношение на покривната конструкция, на общата задна стена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Отговорът на въпрос 2 сте посочили „аналогични по скици”. Те са разположени в имота на жалбоподателя ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Написала съм „аналогични”, така както е показано в скицата, с която е разрешено поставяне, по разположение, начин на изграждане с тези чупки, и местоположение, имайки предвид това, че се намират в най-североизточната част на имота. Да, намират се в имота на жалбоподателя, на мястото, където е указано по скицата, с която е разрешено поставянето .

Това е по-скоро схема, поставянето им е разрешено като преместваеми обекти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Във връзка с оценъчната част на експертизата –стойността, която сте дали само за павилион № 1 ли е или е за всички, включително и за съседните?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Тази сума - пазарната цена, която съм определила в размер на 15 225 лв. се отнася само за процесния обект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Може ли да се каже, че обективните критерии за да определите тези стойност се отнасят и за другите процесни имоти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Да.

ВЪПРОС на СЪДА – Къде се намират тези преградни стени между павилионите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. (показва на скицата) Задната външна стена (стената към имота), както и тази страничната, са изградени от „итонг”. Западната и южната стени са от „итонг”. Лицевата страна е от щори, а само стената която го отделя от съседният павилион е талашитена.

Има цялостна бетонова настилка, която е армирана с мрежа. Няма ивични фундаменти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Стените от „итонг” ли носят конструкцията?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. Павилионите, помещенията са разпределени с носещи колони и конструкцията ляга върху тези колони и хоризонталните греди, които са над колоните. (Вещото лице показва как са разположени колоните.) Колоните са поставени през три метра и на тези колони са монтирани и щорите с допълнителни водачи, при следващите три метра има друга дървена колона. Цялата покривна конструкция стои на тези дървени колони и една колона обслужва две помещения.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Покривът равен ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Покривната конструкция е с наклон към имота.

АДВОКАТИ М. и ОВАГЕМОВА – Нямаме повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Моля да задължите ответника да представи Наредба № 10 в редакцията и към датата на издаване на разрешението на поставяне – 21.12.2004г., тъй като представената наредба, в тази редакция, не е в цялост, а извадката приложена по делото не е пълна. Считам, че ако бъде представен в цялост нормативния акт, ще се установи тезата ми, че към този момент разрешенията за поставяне са се издавали безсрочно. Допускало се е от наредбата към 2004г. да се издават безсрочни разрешения за поставяне.

 

Съдът намира, че след като по делото не е представена Наредба № 10 към посочената редакция в цялост, не съществува ред по който служебно съдът да се снабди с този нормативен акт към момента на издаване на разрешенията за издаване, тъй като в електронния сайт на Общински съвет гр.Несебър се намира само актуалната наредба. По тези съображения намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допустимо и основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представи Наредба № 10 в редакцията и към датата на издаване на разрешението на поставяне – 21.12.2004г.

УКАЗВА на страните, че до края на следващия работен ден съдът ще се произнесе по особеното искане за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед.

 

АДВОКАТ М. – Моля, съдебните книжа и определението на съда относно направеното искане за предварително спиране на изпълнението на оспорената заповед да се връчи на нашия адрес, ***, адвокатската кантора.

 

Поради необходимостта от снабдяване с Наредба № 10 в отминала редакция, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2011г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника за вменените му от съда задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: