ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 318            Година 29.01.2010          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, Х състав, на двадесет и девети януари две хиляди и десета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 174 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба подадена от Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, ***, представлявано от Д.К.П. против решение № 176/21.12.2009г. на Общински съвет гр.Приморско.

Съдът след като извърши служебна проверка установи идентичност на страните, предмета и искането на жалбоподателя по адм.дело 104/2010г. и  адм.дело № 174/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас. Решението е обжалвано едновременно по административен и съдебен ред. По жалбата постъпила в Административен съд гр.Бургас е образувано адм.дело № 104/2010г., а жалбата по административен ред, с оглед недопустимост на административното производство е изпратена от Областен управител на област Бургас в съда и е  образувано настоящото адм.дело № 174/2010г.. Ето защо и на основание чл.159 т.7 от АПК, жалбата по повод на която е образувано настоящото производство се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство, да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.7 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, десети състав

              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, ***, представлявано от Д.К.П. против решение № 176 от 21.12.2009г. на Общински съвет гр.Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 174 по описа за 2010 год. на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА адм.д.№ 174 по описа за 2010 год. на Административен съд гр.Бургас за прилагане по адм.д.№ 104 по описа за 2010 год. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: