ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1749 по описа за 2017 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „АРТ ФОРУМ-С.Р.“, редовно призован, се представлява от адвокат Я., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., представено пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е по реда на чл. 156-161 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на С.Р.К., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “Арт - форум - С.Р.”***, ЕИК ************, против Ревизионен акт № ***********/*****г., издаден от Началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и Главен инспектор по приходите пти ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № **/******г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка.

 

АДВ. Я.: Поддържам жалбата.

Да се приемат представените писмени доказателства както с жалбата, така и с административната преписка.

Моля да задължите трето неучастващо в процеса лице - ТД на НАП гр. София, да представи препис от Ревизионен акт № ****************/******** г., издаден на „ШАРК-МОБИЛЕ-БГ“ ЕООД, за което представям нарочна писмена молба, в която съм обяснила и значението за спора.

Моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, за която също представям нарочна писмена молба, с препис за вещото лице, като в нея са поставени подробни въпроси. На въпроса по т. 5, вещото лице да отговори след представяне на документа от ТД на НАП гр. София.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По отношение на доказателствените искания не възразявам и моля да приемете доказателствата представени от страна на НАП по отношение на електронен подпис, както и също така, моля да приемете на електронен носител доказателства, които са ни предоставени от „СПИДИ“ АД с препис за ответната страна, с които считам, че и вещото лице при изготвяне на експертизата следва да се запознае и да вземе предвид.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства.

Счита искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза и изискване на доказателства от трето неучастващо лице за относими и допустими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от представителя на ответника доказателства за електронен подпис на органа по приходите и представеното в електронен вид доказателство от „СПИДИ“ АД.

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице ТД на НАП гр. София, в 7-дневен срок от поучаване на съобщението, да представи препис от Ревизионен акт № Р-******************/*********г., издаден на „ШАРК-МОБИЛЕ-БГ“ ЕООД.

ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и след справка в счетоводството на жалбоподателя, да отговори на поставените в молбата на адв. Я. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за изготвяне на експертизата в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.11.2017 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: