ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1749 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          ЕТ „АРТ ФОРУМ-С.Р.“, редовно призован, се представлява от адвокат Я., с пълномощно, находящо се на лист 582 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с представено пълномощно  на лист 583 по делото.

ЯВЯВА се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

АДВ.Я.: Да се дава ход на делото.

ЮК. Й.: Да се дава ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 11066/19.10.2017 г. писмо с приложено заверено копие на изискания от съда Ревизионен акт № Р-222218150008427-091-001/09.05.2016 г., ведно със съобщение за връчване по чл.32 от ДОПК № Р-222218150008427-С32-002/18.05.2016 г., протокол № 1124371/17.05.2016 г. и протокол № 1113735/09.05.2016 г. /лист 625-635 по делото/.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 11797/07.11.2017 г. молба от адв. С.Я. – пълномощник на жалбоподателя /лист 638 по делото/, с която моли съдът да задължи трето, неучастващо в процеса лице – ТД на НАП – София да представи препис от Ревизионния доклад, въз основа на който е издаден Ревизионен акт № Р-222218150008427-091-001/09.05.2016 г.  Излагат се подробни мотиви.

Във връзка с молбата е изготвено Разпореждане на съда № 7961 от 08.11.2017 год.

ДОКЛАДВА постъпило в срок с вх.№ 12537/22.11.2017 г. заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице С.А..

ДОКЛАДВА постъпило писмо с вх.№ 12590/23.11.2017 г. с приложен към него препис от Ревизионен доклад № Р-22221815008427-092-001/18.03.2016 г., издаден на „ШМ“ ЕООД с ЕИК 203 025 929 /лист 652-675 по делото/.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 238/08.01.2018г. г. в срок допълнително заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А.. /лист 680 – 681 по делото/

 

АДВ.Я.: Да се изслуша вещото лице

ЮК. Й.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Представила съм основно и допълнително заключение, поддържам и двете.

АДВ.Я.: Имам въпрос по допълнителното заключение. В крайна сметка може ли да се приеме, че са приети доставките от „ШМ“ ЕООД до „АРТ ФОРУМ-С.Р.“с РД или съответния РА, който е издаден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз съм посочила, че няма извършена корекция по отношение на всички извършени облагаеми доставки към лицето, включително и тези към жалбоподателя.

АДВ.Я.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮК. Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

СЪДЪТ след изслушване на становища на процесуалните представители на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.А. по възложената  и изготвена съдебно-счетоводна  и допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /400 лева/.

 

СЪДЪТ дава възможност на страните да изразят становище относно постъпилите и докладвани материали, да посочат други доказателства, както и да направят доказателствени искания:

 

АДВ.Я.: Нямам възражения по отношение на доказателствата. Да се приемат. Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим доказателства.

ЮК. Й.: Нямам възражения по отношение на доказателствата. Да се приемат. Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилото писмо с вх.№ 11066/19.10.2017 г. с приложено заверено копие на изискания от съда Ревизионен акт № Р-222218150008427-091-001/09.05.2016 г., ведно с приложения и писмо с вх.№ 12590/23.11.2017 г. с приложен към него препис от Ревизионен доклад № Р-22221815008427-092-001/18.03.2016 г., издаден на „ШМ“ ЕООД с ЕИК 203 025 929 /лист 652-675 по делото/.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ.Я.: Моля да постановите решение, с което да отмените РА ведно с решението на директора на дирекция „ОДОП” – при ТД на НАП-Бургас на основанията, посочени в жалбата. Ще допълня: във връзка с приетото днес заключение на вещото лице, с което се доказа,че сделките на ЕТ „АРТ ФОРУМ-С.Р.“ с „ШМ“ ЕООД следва да бъдат признати, тъй като са действителни, като макар и да обхващат конкретен период от 01.09.2014 г. до 30.09. 2015 г., т. е. не обхваща периода, когато са издадени всички фактури. Би следвало да се направи обосновано предположение, че и останалите фактури, необхванати от това, са осчетоводени.  Същата аналогия би могла да се приложи и по отношение на сделките с „ИТ” ООД, по които макар и да не сме събрали категорични доказателства за признаване от приходната администрация на тези сделки, то същите не са и оборени. Моля да ми бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски.

 

ЮК. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В входа на ревизионното производство и в хода на съдебното дирене безспорно се доказа, че са събрани доказателства по отношение на неотчетените приходи от жалбоподателя, като подробни мотиви за това са изложени в РД и в решението на директора на дирекция „ОДОП” при ТД на НАП – Бургас. Това също се доказа и в основното заключение на ССЕ. По отношение на данъчния кредит - с приетите днес доказателства считам, че същите са неотносими към предмета на спора, тъй като практиката на СЕС е категорична, че в други производства и издадени други административни актове, нямат отношение към обжалвания административен акт и неговите констатации, още повече, че в РД, издаден на доставчика от жалбоподателя, не се коментира наличието или липсата на доставка, а данъкът е оставен както е деклариран от самия доставчик, на основание чл.85 ЗДДС.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 4321 /четири хиляди триста двадесет и един/ лева.

 

АДВ.Я.: Възразявам срещу размера на юрисконсултското възнаграждение. Моля да бъде определено по Закона за правната помощ, а не по Наредбата за адвокатските възнаграждения.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: