ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно  дело номер 1746 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ С.Т.Ш., редовно призован, не се явява.

          ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно призован, не се представлява.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, се представлява прокурор Стоянова.

 

          По хода на делото:

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          Съдът ДОКЛАДВА искова молба от С.Т.Ш. против ГД „Изпълнение на наказанията“. Правното основание на иска е чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а цената на иска е 117 000 лв. Ищецът твърди, че е изтърпял няколко отделни наказания „лишаване от свобода” в общ размер на 3 години, 2 месеца и 15 дни в Затвора - Бургас, или общо 1170 дни. За този период той претендира, че условията на изтърпяване на наказанията му не са съответствали на международните стандарти за хуманни отношения към лишените от свобода, тъй като:

- битовите условия на живот са били свързани със занижена хигиена, липса на топла вода, пренаселеност на помещенията, в които е изтърпявал наказанието, лишаване от възможност да се ползва тоалетна през определени часове от денонощието;

- лоши условия на изхранване, недостатъчна храна за лишените от свобода, високи цени в затворническата лавка и недобра хигиена в кухненския блок;

- лошо медицинско обслужване, равняващо се на пълната му липса, необходимост от записване за преглед и невъзможност за свободно посещение при необходимост, липса на лекар през част от изтърпяното наказание.

Ищецът е направил искания за снабдяване с доказателства от Затвора - Бургас, а именно кога и в какви помещения, както и с колко лица е бил настанен по време на изтърпяване на наказанието си; справка за провеждана дезинфекция и хигиенизация в помещенията на затвора; изискване на медицинския картон на ищеца, както и докладите на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията от 2012, 2014 и 2015 г. за условията в Затвора - Бургас. Ищецът не е поискал да бъдат разпитани свидетели.

 

          Ответникът в производството оспорва изцяло исковата молба. Заявява, че тя е неоснователна, защото не са налице всички предпоставки за реализиране на отговорността по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Ответникът претендира, че ищецът не е доказал претърпените вреди, цената на които е определил с исковата молба. От страна на ответника частично са изпълнени исканията на ищеца, като е представена справка относно условията и помещенията, в които е пребивавал ищецът Ш. в периода 2012-2014 г. , както и медицинска справка от лекаря на Затвора - Бургас, в която е посочено, че за Ш. няма наличен медицински картон и по тази причина няма как да бъде установен здравния му статус.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада.

Моля да се приемат доказателствата представени от ответника, както и да се уважат тези направени от ищеца по т. 5.

         

          Предвид изявлението на прокурора на осн. чл. 154, ал. 1 от ГПК във вр. §1 от ЗР на ЗОДОВ, съдът УКАЗВА на ищеца, че върху него е възложена доказателствената тежест за установяване на всички обстоятелства, въз основа на които претендира обезщетение. Ищецът с оглед пълното оспорване извършено от страна на ответника, следва да докаже с доказателствените средства допустими в процеса всички обстоятелства, довели до неблагоприятните последици за него, изразяващи се върху претендираните неимуществени вреди.

 

          По доказателствените искания на ищеца, съдът счита, че следва да изиска справка от третото лице – началника на Затвора - Бургас за извършено дезинфекциране на помещенията в затвора през периода 2012-2016 г., както и да изиска от ответника копия от докладите на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията от 2012 г., 2014 г. и 2015 г. за положението в затворите в Република България.

 

          С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          В седемдневен срок от получаване на съобщението, началникът на Затвора - Бургас да представи справка за провеждана дезинфекция на помещенията в корпуса на затвора (по дати) за периода 2012-2016 г.

          В седемдневен срок от получаване на съобщението, ответникът да представи заверени копия от докладите на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията от 2012 г., 2014 г. и 2015 г. за положението в затворите в Република България.

          УКАЗВА на ищеца, че върху него е възложена доказателствената тежест в исковото производство да обоснове предпоставките за реализиране отговорността на ответника, да докаже конкретните неимуществени вреди, да докаже незаконосъобразни действия или бездействия на ответника, както и причинна връзка между незаконосъобразните действия от една страна и претърпените вреди.

          Съдът ПРИЕМА доказателствата, приложени към отговора на ответника.

          Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.02.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

  

 

     СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: