ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.10.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1745 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Малко Търново, редовно призован, не се явява представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против чл.56; чл.57 и чл.58 от Наредба за определяне на условията за управление и ползване на общински пътища на територията на Малко Търново /Доп. и изменена с решение № 289/30.08.2013 г. с протокол № 26 на Общински съвет Малко Търново, приета на основание чл.23 от Закона за пътищата./.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Моля тези, приложени към преписката писмени доказателства, да бъдат приети. Моля да се изиска справка от Общински съвет Малко Търново и от Областна управа дали процесното решение е влязло в сила във връзка с изменените текстове от наредбата.

 

Съдът, по доказателствата

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА представинето от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от адм.преписка, съгласно опис в придружително писма на л.21, както и писмо на п-ля на Общинския съвет изх.№600/26.09.17г. и решение № 266/15.09.2017 г. на Общински съвет Малко Търново.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че след представяне на административната преписка, ответникът по делото е представил решение № 266/15.09.2017 г. на ответния Общински съвет, с което е приета Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на условията за управление и ползване на общинските пътища на община Малко Търново, като изменението касае обжалваните разпоредби от наредбата. Ответникът не е представил данни, от които да се установява, че това негово решение е влязло в сила, поради което съдебният състав счита, че следва да задължи ответника да представи такива доказателства, които са от съществено значение за преценка допустимостта на производството.

Поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет Малко Търново в 3-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства дали решение № 266/15.09.2017 г. е влязло в сила и ако е влязло - на коя дата. А в случай, че не е влязло в сила - да посочи данни за оспорването му.

Поради необходимостта от събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.12.2017 г. от 10:20 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считам за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на председателя на Общински съвет Малко Търново.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: