ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 05.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На пети ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1745 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

За жалбоподателя С.П.М. - редовно уведомен, се явява адв. Н..

За ответника - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП- редовно уведомен, се явява юк. Д..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Делото е поставено за разглеждане за втори път пред Административен съд Бургас след отменително решение № 9820/01.07.2013 г. по адм. дело № 15232/2012 г. на І-во отделение на Върховен административен съд.

 

Адв. Н.: Предвид указанията на Върховен административен съд, искам повторна съдебно-счетоводна експертиза, за която съм формулирала задачи за вещо лице в нарочна писмена молба, като част от обстоятелствата да бъдат преценени съобразно мотивите на решението на Върховен административен съд.

Моля ответникът да представи в писмена форма отговор дали Ревизионен акт № 1000496/14.07.2010 г.,  в частта относно констатациите за 2004 г. по ЗДДФЛ, е обжалван.

 

Юк. Д.: В решението на Директора на Дирекция ОУИ Бургас № РД-10-295/20.09.2010 г. е прието, че констатациите за 2004 г. по ЗОДФЛ са оспорени от жалбоподателя. Има произнасяне в този смисъл от решаващия орган, като преписката е върната за извършване на нова ревизия и за 2004г. Видно от ревизионния акт и от ревизионния доклад към него, предмет на обжалване в настоящото производство са задълженията от 2004 до 2008 г. и такива са определени.

 

Адв. Н.: Моля да задължите ответната дирекция да представи заверено копие от жалбата срещу този ревизионен акт, тъй като аз твърдя, че констатациите за 2004 г. изобщо не са предмет на обжалване.

 

Юк. Д.: Ще представим и жалбата и решението. Предоставям на Съда по искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Моля за възможност да представим молба с допълнителни въпроси след запознаване с молбата на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ към процесуалния представител  на жалбоподателя: В т. 3 от молбата подвъпрос на стр. 2 - за реално изтеглената от лицето сума, или отпуснатата от банката сума се отнася?

 

Адв. Н.: Въпросът е за изтеглената реално сума,  каквито са указанията на Върховен административен съд.

 

 

Предвид изявленията на страните и с оглед направените уточнения Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА повторна съдебно-счетоводна експертиза със задачите посочени от адв. Н. в молба представена в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице М.Л.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице, вносимо от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас в размер на 600 лв.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на задачата, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА да представи в срок до 7 дни преди следващото съдебно заседание заварени копия от Ревизионен акт № 1000496/14.07.2010 г. и решението на решаващия орган във връзка с неговото оспорване.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.02.2014 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: