ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№2382

 

гр.Бургас, 04.10.2018г.

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                          СЪДИЯ :  Веселин Белев

 

като разгледа докладваното от съдия Белев а.д. № 1743 по описа на съда за 2018 година, взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на ГМ-строй ООД в несъстоятелност гр.Бургас, срещу ревизионен акт № Р-02251400012/19.05.2014г., издаден от Н.Ж., началник сектор ревизии при ТД на НАП Бургас и потвърждаващото го решение по чл.155 ДОПК № 115/23.05.2018г. на началника отдел „Обжалване“ в дирекция ОДОП Бургас. В становището си по жалбата административният орган е направил възражение за просроченост на оспорването, което е основателно.

Съгласно чл.156 ал.1 ДОПК ревизионният акт може да се обжалва пред съда в 14-дневен срок от получаването на решението по чл.155 ДОПК. В случая е приложена обратна разписка, от която се установи, че решението по чл.155 ДОПК е било връчено на оспорващата страна на 13.06.2018г., като срокът за обжалване е изтекъл на 27.06.2018г. Жалбата е подадена на 29.06.2018г., т.е. тя е просрочена.

Предвид изложеното съдът прие, че на основание чл.159 т.5 АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 1743/2018г. на АС Бургас, като оставя без разглеждане жалбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жаба пред ВАС, чрез БАС, в седемдневен срок от съобщението.

 

                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :