ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2199                     17 септември 2018 година                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на седемнадесети септември,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 1742  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по жалба на „Къмпинг Южен брягЕООД с ЕИК/Булстат 202039452, със седалище и адрес на управление -гр.Черноморец, местност „Аклади Чеири“, къмпинг „Южен бряг“, представлявано от П. *** Хрусанов против решение №БС-1-ОС-П от 08.06.2018 г. на директора на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост.

          На 09.08.2018 г., от жалбоподателя е постъпила молба, вх.№8995, за оттегляне на оспорването и иска да се прекрати производството по делото.

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба / арг. чл.155, ал.3 АПК/.

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени реда и условията на чл.  155, ал. 3, във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Ето защо и на основание  чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал. 1 АПК, Административен  съд Бургас, осми състав, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Къмпинг Южен брягЕООД с ЕИК/Булстат 202039452, със седалище и адрес на управление -гр.Черноморец, местност „Аклади Чеири“, къмпинг „Южен бряг“, представлявано от П. *** Хрусанов против решение №БС-1-ОС-П от 08.06.2018 г. на директора на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост.

         ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 1742 по описа на Административен съд Бургас за 2018 година, поради оттегляне на оспорването.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: