ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На двадесет и първи януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.                                                

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 1742 по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  16.10   часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „НИКЕ-Н. К”, редовно призован, се явява лично  и с адв. К, с пълномощно от днес.

          ОТВЕТНИКЪТ Директорът на РМД-гр. Бургас, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Началникът на Митница Бургас, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Дирекция „ОУИ”-гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

        

Адв. КОСТОВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         

          Адв. К: Поддържам жалбата. Да се приеме представената административна преписка и представените доказателства от ответника. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка доказателства и представените доказателства по опис  с молба вх. № 8347/08.12.2008 година от директора на РМД – гр. Бургас.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея, като акцентирам върху следното:

Жалбоподателят е извършил внос на стока от Общността, за което е представил сертификат за движение на стоките EUR 1 при обмитяване на процесния автомобил, както и декларация, изготвена от износителя върху фактура. Към документите е приложен и договор за покупко-продажба, който с декларацията за произход са доказателства, които доказват произхода на стоката. Съгласно чл. 32, т. 3 от Протокол Б, който е към Споразумението за свободна търговия между Република България и страните на ЕАСТ,  упражнявайки правомощията си митническите органи следва да извършат проверка, както на сертификата, така и фактурата, ако същата е била представена и същите да бъдат върнати. Тези доказателства са били представени при обмитяване на стоката и това не се отрича от митническите органи. Това е и основният ни довод за незаконосъобразност за обжалваното Постановление за принудително събиране на № 53 от 07.10.2008 година на началника на Митница Бургас, потвърдено от директора на РМД – гр. Бургас, тъй като са налице доказателства за произхода на стоката.

Също така искам да подчертая и това, че постановлението е издадено в нарушение на материалния закон, тъй като в него като основания за възникване на митническото задължение са посочени чл. 201, ал. 1,  б. ”а” от Митническия кодекс на общността и чл. 199, ал. 1, т. 1 от Закона за митниците, като ние твърдим, че това не са приложимите разпоредби. Посочените текстове касаят възникване на митнически задължения  при внос на стоки, възникнали при оформяне на документите и платени от вносителя. В случая,  въпреки че изложихме аргументи за това, че  не са възникнали митнически задължения, тъй като е опорочена проверката на доказателствата за произход на стоката, ако се приеме, че има възникнали такива задължения основанието за тяхното възникване не е това, което е посочено в обжалваното постановление. Поради тези съображения моля да отмените Постановлението за принудително събиране на № 53 от 07.10.2008 година на началника на Митница Бургас, потвърдено от директора на РМД – гр. Бургас  като неправилно и незаконосъобразно. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: