Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      582                   от 03.04.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 173 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В.Н.П., ЕГН **********; с адрес *** против Решение № 1946/21.12.2016 г. постановено по НАХД № 6131/2016 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0346-000230/12.09.2016 г. на Началника на РУП Созопол, с което на касатора за нарушение по чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 24 месеца. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. Р. Илиев от АК Бургас, който поддържа жалбата на основания, изложени в нея, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация  - Началник на РУП Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на В.Н.П. против наказателно постановление № 16-0346-000230/12.09.2016 г. на Началника на РУП Созопол, с което на П. за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. При извършената служебна проверка в рамките на предвидените от закона правомощия, районният съд не е констатирал наличие на процесуални нарушения в производството, които да ограничават правото на защита на жалбоподателя до степен, че да налагат отмяна на наказателното постановление, а отделно от това актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно изискванията на закона и предявен на жалбоподателя, за да се запознае със съдържанието му. Първата инстанция е приела, че нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която се възприема и от касационния състав на съда.

Разпоредбата на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП предвижда, че водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок до две години и глоба 2 000 лева.  Съгласно § 6, т. 25 от ДР на ЗДвП, „Водач” е лице, което управлява пътно превозно средство или води организирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни животни или стада по пътищата.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че на 19.08.2016 г. касаторът е управлявал лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо” с рег.№ *** (шведска регистрация), собственост на С.Г.С., като органите на КАТ са спрели същият за проверка и са поканили водача до служебния автомобил за да бъде изпробван с техническо средство за алкохол. Водачът се е съгласил, като извършеното изследване не е отчело наличието на алкохол. След това, контролния орган е поканил водача за извършване на изследване с техническо средство и за наличието на наркотици и упойващи вещества. Последният обаче отказал категорично да бъде изпробван с техническо средство, както и отказал да получи талон за медицинско изследване и даде кръв за анализ № 0011222. За последното същият се подписал в обстоятелствената част на акта за установяване на административно нарушение. За така констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен АУАН. Като свидетел е разпитан актосъставителя, от показанията на който се установява вече описаната фактическа обстановка.

При така изложените обстоятелства този съдебен състав намира изводите на районния съд за правилни и съответни на материалния закон.

Не могат да се приемат за основателни касационните оплаквания относно наличието на описание на две нарушения в съставения АУАН, с което се препятства осъществяването на правото на защита на П.. Видно от показанията на свидетеля Хинков, П. е обяснил отказа си за проверка с факта, че предния ден е пушил марихуана и е възможно резултатът да бъде положителен, а освен това не искал да рискува, тъй като бил съден и бил в изпитателен срок  на влязла в сила присъда. Тези свидетелски показания не са оспорени от П. нито пред първата инстанция, нито в хода на настоящото производство. В този смисъл касаторът е бил напълно наясно какво нарушение е извършил и какви ще са последиците от него.

Съдът, предвид обществените отношения които се защитават от нормите на ЗДвП, и предвид особеното значение на извършваните проверки от компетентните органи за управляване на МПС под въздействие на алкохол или на наркотични/упойващи вещества, счита, че административното нарушение е правилно квалифицирано както със съставения АУАН, така и впоследствие при издаването на НП, като наложените санкции са съответни на извършеното деяние.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл.63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1946/21.12.2016 г. постановено по НАХД № 6131/2016 г. на Районен съд - Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  2.