Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  941          19.04.2013г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 173 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас против решение № 406/22.11.2012г., постановено по НАХД № 598/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 02-0202604/10.05.2012г. и наложената на “Български мистерии 54” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Н.Б.Д. имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – “Български мистерии 54” ООД депозира писмено становище, в което настоява за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на “Български Мистерии 54” ООД против наказателно постановление № 02-0202604/10.05.2012г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на НРС отменя наказателното постановление, като приема, че търговецът не е осъществил състава на нарушението по чл.415, ал.1 от КТ.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила, но по мотиви различни от изложените.

В конкретния случай “Български мистерии 54” ООД е санкционирано за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, който запретява неизпълнението на задължително предписание от контролен орган за спазване на трудовото законодателство. По делото е безспорно установено, че на дружеството е дадено задължително предписание да прекрати трудовото правоотношение с Д.П.Н. на длъжност „пазач”. Предписанието е обективирано в протокол № 1779/14.07.2011г., в който е посочен срок за изпълнение - 15.08.2011г. Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 28.12.2011г., а наказателното постановление е издадено на 10.05.2012г. Сезираният съдебен състав намира възражението на ответника по касация за това, че не е спазен срока по чл.34, ал.1, предл.ІІ от ЗАНН за основателно. Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1, предл.ІІ от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ– две години. В процесния случай дружеството е следвало да изпълни задължителното предписание до 15.08.2011г. и първоначалният момент, от който започва да тече 3-месечния срок за съставяне на акта за установяване на административно нарушение, е 16.08.2011г. Към този момент нарушителят вече е бил известен и за административно-наказващия орган е било обективно възможно да констатира факта на бездействието. Като не е сторил това, а е проявил процесуална пасивност до 28.12.2011г., контролиращият орган е допуснал нарушение на административно-производствените правила, което не може да бъде санирано в последващата фаза на процеса и има за последица незаконосъобразност на произнесения правораздавателен акт.

Предвид гореизложеното, решението на първоинстанционният съд е правилно като краен резултат и следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406/22.11.2012г., постановено по НАХД № 598/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 02-0202604/10.05.2012г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас и наложената на “Български мистерии 54” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Н.Б.Д. имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.415, ал.1 от КТ за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......             ЧЛЕНОВЕ: ……………………....

 

                                                                                                                    2……………………...