ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 29.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 173 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Самоков-Турист” ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Овагемова и адвокат Мосинов, с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмета на Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

 

Явяват се вещите лица С.Р. и Ж.Ж..

 

АДВОКАТ МОСИНОВ И АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ И АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Да се изслуша заключението на вещото лице Р..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.С.Р. –българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм приложела копие от визата за проектиране, където с червен цвят съм нанесла процесния павилион.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Процесният павилион в имота ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Изграденият павилион е в имота, в дворното място на жалбоподателя, не е върху тротоар или улица.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Всички тези павилиони свързани ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Така, както са насени павилионите на визите, така са изградени като конфигурация и са свързани помежду си, като между отделните павилиони разделителният зид е един общ.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Тоест отвън има отделни щори?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Да, така е. Имат общ покрив и таван, но са разположени шахматно, както са отразени на самата виза. Свързването помежду им е посредством общите стени между тях.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Ако махнем технологично павилион № 2, ще се нарушат ли съседните павилиони?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Да, ще се нарушат съседните павилиони. Павилион № 2 е със самостоятелни ролетни щори към улицата, срещуположно зидът е от зидария с итонг, а останалите два  зида са едновременно и зидове на павилион № 1 и павилион № 3 и ако се махне павилион № 2 изцяло, павилиони № 1 и № 3 няма да имат по един ограждащ зид.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Очертаното местонахождение съответства ли на схемата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Конфигурацията на изградените 7 павилиони като цяло съответства на визата и по местонахождение също са в имота на жалбоподателя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Размерите съм мерила на място и съм ги посочила. Има разлика в посочената площ на павилиона в заповедта на кмета на Община Несебър 49 кв.м. и измерената площ на място - 45 кв.м.

Покривът е наклонен и затова съм взела средната височина, като в лицевата част е по-висок, откъм двора е по-нисък. Улица „Шеста”, към която гледа обектът, се намира източно от имота.

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Какво имате предвид под формулировката, че няма нанесени размери на магазините, които размери са необходими за установяване идентичността на обекта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Имам предвид, че на скицата-виза няма отразени размери. Въпросният търговски обект № 2 е част от разрешението за поставяне № 79/21.12.2004 година и визата за поставяне на 7 броя магазини. Жалбоподателят има две разрешения за поставяне, за всяка от двете групи павилиони.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ И АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Нямаме повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Р., като и определя възнаграждение в размер на 150 лева, платими от внесения депозит.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ И АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Да се изслуша заключението на вещото лице Ж..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Ж.Д.Ж. –българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ И АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж., като и определя възнаграждение в размер на 200 лева, 150 от които платими от внесения депозит, а 50 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъде заплатен така определения размер, ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКТА ОВАГЕМОВА: Нямаме други доказателствени искания.

Моля да се произнесете по направеното искане за спиране. Считаме, че са налице основанията по чл. 166, ал. 2 от АПК за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на административния акт. Видно от съдебно-счетоводната експертиза предварителното изпълнение би нанесло на жалбоподателя значителни имуществени вреди, които се изразяват в преките вреди, състоящи се от стойността на премахвания обект и пропуснати ползи в размер на дължимия наем по представения в съдебно заседание договор за наем. От друга страна считаме, че не е налице презумираният от закона обществен интерес в предварителното изпълнение на първо място, защото павилионът, описан в процесната заповед, не е поставен върху имот публична общински или публична държавна собственост, а  в имот, собственост на жалбоподателя, и от друга страна, защото този павилион се ползва единствено през летния сезон. Следователно считаме, че е налице доказан интерес на жалбоподателя, който е противопоставим на предполагаемия обществен интерес.

 

Съдът, по направеното искане за спиране на допуснатото по силата за закон предварително изпълнение на процесната заповед, намира за установено следното:

Заповедта е издадена на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, като съгласно чл. 217, ал. 1 ЗУТ жалбата пред съда не спира нейното изпълнение. В ал. 2 на чл. 217 ЗУТ е предвидено, че съдът може да спре изпълнението на заповедта, без обаче да са посочени основанията за това. Ето защо, следва да намери приложение разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от АПК, а именно съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В случая, с оглед представените доказателства съдът намира, че предварителното изпълнение, допуснато по силата на закона, ще причини на жалбоподателя значителни и трудно поправими вреди, а именно предмет на заповедта е обект, по отношение на който се установява, че е част от постройка, а не самостоятелен такъв, който обект не би могъл да бъде самостоятелно премахнат, поради което премахването на целия комплекс павилиони би представлявало както значителна, така и трудно поправима вреда за жалбоподателя. Също така, по делото е представен договор за наем и е ангажирана съдебно-счетоводна експертиза, от заключението на която се установява, че стойността на обекта е в размер на 16 669,81 лева без ДДС, поради което евентуалната вреда е стойностно определена, а предвид посочената сума може да се определи като значителна. В този смисъл са определения на Върховен административен съд №14190/24.11.2010 година, №14191/24.11.2010 година, №14257/24.11.2010 година, №14488/29.11.2010 година, №14590/30.11.2010 година, №14594/30.11.2010 година, №14701/02.12.2010 година, №14843/06.12.2010 година.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Заповед № 2008/18.11.2010 година на Кмета на Община Несебър.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от уведомяването за ответника.

 

 

СЪДИЯ

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отмените оспорения административен акт, като наред с изложеното в жалбата моля да вземете под внимание, че заповедта на Кмета на Община Несебър е незаконосъобразна, преди всичко заради допуснатите от административния орган съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а именно субсидиарно приложимата разпоредба на чл. 35 от АПК. В хода на административното производство заинтересуваната страна „Самоков-Турист” ЕООД е възразила срещу съставения констативен протокол, като е посочила, че за описания в протокола обект е издадено разрешение за поставяне №79/2004 година, което е издадено безсрочно, каквото безсрочно поставяне е било допустимо по действащата към онзи момент наредба на Община Несебър. Административният орган е пренебрегнал възраженията на жалбоподателя, като по тази причина е достигнал до неправилни фактически и  правни изводи. Считаме, че е нарушен материалният закон, а именно административният орган не е определил правилно действието по време на приложимия нормативен акт – Наредба № 10 на Община Несебър. В действащата към настоящия момент наредба няма такива преходни разпоредби, които с обратна сила да прекратяват действието на издадените безсрочни разрешения. По тази причина не е било и необходимо да се провежда ново производство по издаване на разрешения за поставяне, в какъвто смисъл очевидно са съжденията на административния орган, видно от мотивите на оспорения административен акт.

Моля да ни бъдат присъдени разноските в производството, състоящи се от заплатени от жалбоподателя възнаграждения за вещите лица и държавни такси.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: