РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

Номер 3140              Година 06.07.2018             град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шести юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1739 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.250 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по искане на „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД, ЕИК 102842585, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.126, ет.4, представлявано от управителя Д. Г. Б., да се разпореди на органите на Държавно ловно стопанство Несебър незабавно да прекратят действията си, изразяващи се в задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. № А6888ВВ, собственост на дружеството, които действия не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона и автомобилът да бъде върнат.

В искането се твърди, че автомобилът обслужвал търговската дейност на дружеството, а именно – служи за отдаване под наем. На 15.09.2017г. бил сключен договор с Вилиян Георгиев Колев за наем на автомобила за периода 15.09.2017г.-21.09.2017г. На 19.09.2017г. автомобилът е бил задържан от РУ Несебър въз основа на АУАН №56/19.09.2017г. Впоследствие НП издадено въз основа на този АУАН е отменено с решение №180 от 24.04.2018г. по АНД №2593/2017г. на Районен съд – Несебър, влязло в сила на 19.05.2018г. На 29.06.2018г. „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД е подало молба до директора на ДЛС Несебър да бъде върнат автомобила, но същият не е върнат, като не са им известни данни за предприети действия в тази насока. За това дружеството счита, че към настоящия момент автомобилът се държи без правно основание и иска по реда на чл.250 от АПК съдът да разпореди на служители на ДЛС Несебър да преустановят действията си по задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. № А6888ВВ, собственост на „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД и същият да бъде върнат на собственика. Дружеството твърди, че тези действия не почиват на административен акт или на правна норма.

Директорът на ДЛС Несебър сочи, че на 28.06.2018г. за първи път след приключване на административното производство образувано с АУАН № 094629 в ТП на „ДЛС Несебър“ е постъпило искане за възстановяване на лекия автомобил от собственика му. Твърди, че след разглеждане на искането незабавно се е свързал по телефона посочен за контакт с управителя на дружеството, на който е обяснено че автомобила е задържан освен с цитирания акт и с АУАН № 55/19.09.2017г. съставен срещу Е. Р.К., като при тях няма информация за хода на това производство. Освен това има няколко жалби от тяхна страна по действия  на ДЛС Несебър, които са отхвърлени от съда. Независимо от това, по телефона е изразил готовност да предостави автомобила на законния му собственик на база на неговото искане и представеното решение на РС Несебър. Управителят е твърдял, че не е наясно със случая, но ще предаде на служителите си, които се занимават с това.

По делото са изискани и приложени административни дела № 176/2018г. и 1441/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира за установено следното:

Лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. № А6888ВВ е регистриран в МВР като собствен на „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД.

Според твърденията в искането на 15.09.2017г. дружеството е сключило договор с В. Г. К.за наем на автомобила за периода 15.09.2017г.-21.09.2017г., което обстоятелство не е спорно.

На 19.09.2017г. са съставени два АУАН, от които единият с №56/19.09.2017г. – на В. Г. К., за това, че в землището на с.Баня, м.“Лугата“ ловува, като се движи с МПС „Мазда Трибют“ с рег. № А6888ВВ, извън населеното място с извадено от калъф, сглобено и заредено ловно оръжие без писмено разрешително за лов, без да е убил или уловил дивеч – нарушение на чл.84, ал.1 и ал.2 вр. чл.65,т.10 от ЗЛОД. Като средство за извършване на нарушението лекият автомобил е иззет с връчване на АУАН №56/19.09.2017г., което се случило на същата дата, на която е извършено нарушението и е съставен акта.

Автомобилът е посочен като иззет и във АУАН №55/19.09.2017г. съставен на Ерджеб Рамадан Кадир за същото нарушение, извършено на същото място, по същото време.

Директорът на РДГ Бургас е издал две наказателни постановления – НП №852/23.10.17г. на Е. Р. К.и НП №851/23.10.17г. на В.Г. К., с които наложил и на двамата глоба в размер по триста лева, но само с НП №851/23.10.17г. е отнето в полза на държавата МПС „Мазда Трибют“ с рег. № А6888ВВ.

Наказателните постановления са обжалвани по реда на ЗАНН пред Районен съд Несебър. С решение №180/24.04.2018г. по АНД № 2593/2017г. наказателно постановление №851/23.10.17г. е отменено изцяло, т.е. както в частта, в която се приема наличие на извършено нарушение и се налага наказание за него, така и в частта, относно отнемането на автомобила. Решението е влязло в сила на 19.05.2018г. съгласно отбелязване в същия смисъл направено върху акта от съдебен секретар.

Другото наказателно постановление №852/23.10.17г. на Е. Р. К.няма отношение към отнемането на лекия автомобил, доколкото с него административнонаказващият орган не е постановил отнемане на вещта, въпреки, че тя е била посочена, като иззета и въз основа на АУАН №55/19.09.2017г.

След датата на слизане в сила на решението, до директора на ДЛС Несебър са отправени три искания за връщане на автомобила, две от които от  В.Г. К. и едно от „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД. такива искания са подавани от дружеството и преди влизане в сила на решението.

Производството по адм.д.№ 176/2018г. по описа на Административен съд Бургас е образувано по искане на дружеството по реда на чл.250 от АПК, да се разпореди на органите на ДЛС Несебър незабавно да прекратят действията си, изразяващи се в задържане на лек автомобил. Това искане е отхвърлено с постановеното по делото определение № 153/18.01.2018г.. В мотивите на определението е прието, че искането е неоснователно, тъй като автомобилът е задържан въз основа на административен акт, а образуваното административнонаказателно производство не е приключило.

Производството по адм.д.№ 1441/2018г. по описа на Административен съд Бургас е образувано по искане на дружеството по реда на чл.250 от АПК, да се разпореди на органите на ДЛС Несебър незабавно да прекратят действията си, изразяващи се в задържане на лек автомобил. Това искане е отхвърлено с постановеното по делото разпореждане № 2939/26.06.2018г.. В мотивите на разпореждането е прието, че искането е неоснователно, тъй като дружеството-собственик на автомобила, чрез законен или упълномощен представител не е искал неговото освобождаване и предаване, след влизане в сила на съдебното решени, с което е отменено наказателното постановление. По тези причини е прието, че не са налице действия по задържане на автомобила от страна на служителите на ДЛС Несебър, които не почиват на административен акт или закон, а такива насочени към отговорно пазене на вещта. След като няма данни собственикът надлежно да е поискал връщането на автомобила, ДЛС Несебър няма на кого да го предаде, а същевременно, с оглед стойността на вещта, в случай, че не я пази, ще е отговорен пред собственика за евентуално нанесени щети. Исканията за връщане отправени от Вилиян Колев не са надлежни и не могат да произведат правно действие, тъй като произтичат от лице, което освен, че няма право на собственост или ограничено вещно право върху автомобила, но и не е държател, поради изтеклият срок на договора за наем и не е действал в качеството на пълномощник на собственика.

От дружеството-жалбоподател е входирано в ДЛС Несебър искане с вх.№ ПО-09-35/28.06.2018г. за възстановяване на автомобила.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.250 от АПК, всеки който има правен интерес може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона.

В случая установените факти сочат, че са налице предпоставките за приложението на реда чл.250 от АПК. Автомобилът е иззет въз основа на изготвен и връчен на държателя му Вилиян Колев акт за установяване на административно нарушение №56/19.09.2017г., който е сложил началото на административно-наказателно производство по реда на ЗАНН. С издаденото по-късно наказателно постановление, на основание чл. 95, ал.2 от ЗЛОД, лекият автомобил е отнет в полза на държавата като средство за извършване на нарушението. Едва след влизане в сила на решението на Районен съд Несебър, с което изцяло е отменено наказателното постановление, автомобилът подлежи на връщане, тъй като не е сред вещите, притежаването на които е забранено.

По делото не е спорно, че автомобилът се намира в ДЛС Несебър, оставен на отговорно пазене от Ивайло Василев Николов – ловен стражар на Недялко Димитров Недялков – домакин – разписка №054251. Няма спор и че собственикът „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД, е поискал  освобождаването и предаването на автомобила след влизане в сила на съдебното решение, с което е отменено наказателно постановление № 851/23.10.17г. и автомобилът все още не му е предаден.

В подкрепа на твърденията за проведен разговор с управителя на дружеството и изразена готовност да се върне автомобилът не са ангажирани доказателства по делото. Същевременно липсват твърдения до дружеството да е отправена покана, устна или писмена, къде и кога да се яви негов представител за предаване на автомобилът, на която покана да не са се отзовали, за да се приеме, че автомобилът не е върнат по вина на дружеството. В случая, е подадено искане до директора на ДЛС Несебър за предаване на автомобилът и в негова тежест е да организират това предаване и след като липсват доказателства за конкретно предприети действия по връщане на автомобила, то са налице действия по задържането му от ответника, които не почиват на административен акт или закон.

В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид, че твърденията на директора на ДЛС Несебър, че автомобилът е задържан и въз основа на съставения АУАН срещу Е. К., като няма информация за хода на производството, се опровергават от приложените доказателства. Изрично в мотивите на разпореждане № 2939/26.06.2018г., постановено по адм.д.№ 1441/2018г., по който той е бил страна, се сочи, че издаденото на Е. К. наказателно постановление, няма отношение към отнемането на лекия автомобил. Това се установява и от приложеното по това дело наказателно постановление № 852/23.10.2017г., което е отменено с решение № 204/15.05.2018г. постановено по а.н.д.№ 2553/2017г. по описа на НРС, за което наказващият орган твърди, че не е обжалвано и е влязло в законна сила на 05.06.2018г..    

След като в случая лекият автомобил е иззет въз основа на акт съставен в хода на административнонаказателно производство по което е издадено наказателно постановление и това постановление е отменено с влязло в сила съдебно решение, следва да се приеме, че задържането на автомобила след 19.05.2018г. /датата на влизане в сила на съдебното решение/, е без наличието на предвидените от законодателя предпоставки и е налице извършено фактическо действие, което не се основава на административен акт или на закон.

С оглед на изложеното защо, съдът намира, че искането за прекратяване на действията по изземване и задържане на лекия автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. № А6888ВВ, собственост на „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД е основателно и следва да бъде уважено. Ето защо, съдът следва да разпореди прекратяване на действията по задържане на лекия автомобил и неговото незабавно връщане на собственика му.

Мотивиран от горното и на основание чл.253 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ безусловно действията по задържане на лек автомобил „Мазда Трибют 2,3 И“ с рег. № А6888ВВ, собственост на „Ем Ен Джи Холидей“ ЕООД, извършени от Директора на ТП ДЛС „Несебър”, като лекият автомобил бъде върнат незабавно на собственика му.

Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му от Директор на ТП ДЛС „Несебър” пред Върховен административен съд София.

 

 

СЪДИЯ: