ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на втори ноември и през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1738 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:08 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – З.П.В., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на община Карнобат, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 9536/18.08.3016г. на Върховния административен съд, Второ отделение по адм.д. №8056/2015г. е отменено решение № 898/20.05.2015г., постановено по административно дело № 1024/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Производството е образувано по жалба на З.П.В. против заповед №РД-668а /25.09.2013г. на кмета на община Карнобат, с която на основание чл.224а, ал.1 от ЗУТ е спряно изпълнението на строеж, представляващ сглобяема постройка – гараж в УПИ І-273 в кв.4 по ПУП на с. Венец, община Карнобат.

 

Съдът, като съобрази дадените указания с отменителното решение на Върховния административен съд, следва да укаже на жалбоподателя З.П.В. на основание чл.171, ал.4 от АПК, че не сочи доказателства за годината на извършване на строежа, което е от значение за делото.

 

Съдът по доказателствата и с оглед указанията в решението на Върховен административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

    УКАЗВА на жалбоподателя З.П.В., че не сочи доказателства за годината на извършване на строежа, предмет на оспорваната заповед.

 

              ДОПУСКА служебно съдебно-техническа експертиза с въпроси

              1.Има ли издадени строителни книжа за процесната сграда и дали строежът е в съответствие на действащия ПУП?

            2. Представлява ли сградата строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ?

            3. Коя категория е строежа и коя година е построен, като се опише неговата конструкция?

            4. Строежът, съобразен ли е с изискванията на § 16 от ПР на ЗУТ и § 127 ПЗР  ЗИД на ЗУТ?

           5. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога? Инициирана ли е процедура за узаконяване на процесната сграда съобразно § 184 от  ПЗР ЗИД  ЗУТ и кога?

          

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, платими от бюджета на Административен съд Бургас.

 

           НАЗНАЧАВА за вещото лице по допуснатата експертиза инж. С.Ж. И., който да бъде призован след отпускане на депозита за експертизата от бюджета на Административен съд Бургас.

 

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от съобщението, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на съответната страна, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на -07.12.2016година от 13.30часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола от днешното съдебно заседание  на страните за изпълнение на дадените указания.

 

Копие от протокола от съдебното заседание да се докладва на председателя на Административен съд Бургас за осигуряване финансиране извършването на експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.11часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: