ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети октомври                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1737 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Х.С.В., редовно призован, се явява адвокат Д.Д., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата и доказателствените искания. Поддържам и искането за съдебно-счетоводна експертиза, което съм направила с жалбата. Отделно от това правя искане да бъде допусната и съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси:

1. На колко етажа е процесната сграда, построена в         УПИ ХІ-5429, кв. 22 в ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас с административен адрес: ***? От колко и какви помещения се състои? Сградата въведена ли е в експлоатация и има ли допуснати отклонения по време на строителството от одобрения проект?

2. Съществуват ли строителни книжа, включително за преустройство, които да предвиждат изграждане на следните обекти в процесната сграда а именно: „жилище“ ет. 5 с площ 180,80 кв. м. и „жилище“ ет. 6 с площ 156,52 кв.м.

3. Съществуват ли фактически на място такива обекти като посочените в предходната точка.

Тази експертиза искам за това, защото на доверителя ми са определени задължения за обекти, които фактически не съществуват, каквито възражения съм изложила и в жалбата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да допусне поисканите две експертизи – съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза, които следва да отговорят на въпросите, формулирани от жалбоподателя по първата експертиза в жалбата, а по втората експертизата в настоящото съдебно заседание,

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите на жалбоподателя, формулирани в подадената жалба.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.11.2018 г. от 10:00 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: