ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1737 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегатекс 88“ ООД се явява адвокат Д.С..

За ответника Заместник кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Явява се вещото лице арх. В.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Арх. В.В.А.- Д., на 49 г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представил съм експертно заключение, което поддържам. 

 

Адвокат С.: Нямам уточняващи въпроси.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт Р.: Елементите, формиращи обекта, предмет на спора, в настоящия им вид са били предварително изготвени по размери за конкретното място, за което са били транспортирани и на място са сглобени в настоящия им вид на обекта. При демонтирането им, съответно на всички съставни елементи, при спазване на технологиите за демонтаж на конкретния вид конструкции, след преместване могат да бъдат повторно сглобени и предназначението им няма да се промени. Пак ще бъдат конструктивни елементи от слънцезащитно и ветрозащитно съоръжение. За да бъде с идентична форма и размери повторно сглобения обем, той трябва да бъде монтиран в същата конфигурация и може да бъде монтиран в същата конфигурация.

Вещото лице А. на въпрос на адвокат С.: При последващо монтиране може да има допълнително монтирани елементи, изпълняващи функцията на елементи за опора, защото е нужна допълнителна опора. Процесният обект е опрян в момента в една сграда, а на новото място ще се поставят допълнителни опорни елементи, сглобяеми.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 570 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА двете страни да заплатят по равно остатъка от 270 лева, а именно по 135 лева всяка от страните, в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед на Заместник кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие на община Бургас. От събраните по делото доказателства в цялост, както и от заключението на вещото лице, прието в днешното съдебно заседание, се установява, че не са налице всички изискуеми предпоставки, които са при условията на кумулативност по §5, т.80 от ДР на ЗУТ за въпросния обект, което сочи, че не е налице преместваем обект по смисъла на закона и същият е строеж. Ще представя писмени бележки с подробно изложени аргументи. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, за което представям нарочен списък, като съм си позволил да допълня на ръка и тези 135 лв., които ще внесем за доплащане на приетата съдебно-техническа експертиза .

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно в настоящото производство, включително и от извършената и приета съдебно-техническа експертиза, както и от представените доказателства по делото се установява, че процесния обект не е строеж по смисъла на ЗУТ. Освен това, от заключението на вещото лице, както и от изявлението на вещото лице в днешното съдебно заседание се установява, че процесния преместваем обект може да бъде изместен и прилепен към друга сграда, като няма да загуби своята индивидуализация- своето слънцезащитно предназначение и такава като подиум, което е в пълно съответствие с разпоредбата на §5, т.80 от ДР на ЗУТ, поради което моля, да постановите решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение и да ни бъде дадена възможност за представяне на писмена защита

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: