ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1737 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегатекс 88“ ООД се явява адвокат Д.С., надлежно упълномощен.

За ответника зам.кмет по СИРР на община Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Мегатекс 88“ ООД против заповед № 1447/13.06.2017г. на зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат преместваем обект, представляващ „Слънцезащитно съоръжение с дървен подиум“ обект №4 по приложената схема с площ от 173 кв.м., разположен югоизточно около сграда за обществено хранене с идент. № 07079.618.141.19 по КК на гр. Бургас върху поземлен имот с идент.№ 07079.618.141-изключителна държавна собственост и начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица“.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез съдебна експертиза.

В съдебната зала се явява юрисконсулт Р., пълномощник на ответната страна. Съдът запозна същата с извършените до момента процесуални действия.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. С оглед указаната от почитаемия съд и разпределена доказателствена тежест имам доказателствени искания, които съм оформил в нарочна молба, с препис за административния орган. Доказателствените искания са свързани с назначаване на съдебно-техническа експертиза с оглед статута на обекта, които са нашите възражения в жалбата. Поддържаме искането направено в самата жалба, което е обективирано на стр. 3-4 от същата и моля да бъде изискано адм.д. № 1604/2017г., в което са приложени доказателства, относими към настоящите доказателствени искания. По направеното искане по т.3- оттеглям същото. По преценка на ответния административен орган, същият може да представи тези доказателства.

Юрисконсулт Р.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да ми бъде дадена възможност, да представя доказателства, освен тези приложени по преписката. По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза не възразявам, като моля вещото лице при изготвяне на експертизата да се запознае с приложеното по адм.д.№1650/2017г. на Административен съд Бургас адм.д. №2565/2014г. на същия съд. Моля да бъде приложено по настоящото административно производство адм.д. № 2565/2014г., което е приключило и в него са събрани доказателства относно коректното отразяване на площта на сградата на бар „Нептун“, като е проследена историята на сградата от нейното построяване през 1948 г. Искането ми е с оглед изясняване на настоящото дело, с оглед на факта, дали процесната сграда е част от Бар „Нептун“. Моля също така вещото лице да отговори на следния въпрос, който ще формулирам: Свързан ли е трайно със сградата процесният обект, със сградата на бар Нептун и представлява ли част от нейната носеща конструкция или е долепен до нея, като нетрайно свързан с терена? По доказателствата- представям трудов договор и допълнително споразумение за лицето, заемащо длъжността зам.кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“- Ч.К.

Адвокат С.: По направеното процесуално искане за приобщаване на адм.дело №2565/2014г., искам да заявя, че същото вече е приобщено по адм.д. №№1650/2017г. и двете по описа на АСБ и считам, че това процесуално искане не е основателно в тази връзка и на следващо място, с това процесно решение по съответното дело са установени параметри на сграда, ресторант и бар „Нептун“ към 2014 година, говорим като кадастрално заснемане, докато предмет на настоящото производство е обект, за който е направена констатация към 2017г. В тази  връзка няма пречка със съответно поисканата съдебно-техническа експертиза от страна на ответната община да се установят правнозначими обстоятелства. В тази връзка считам направеното процесуално искане за приобщаване адм.дело №2565/2014г. за неоснователно. Що се касае за поставената задача към съдебно-техническата експертиза- не възразявам. Относно направеното от нас доказателствено искане за представянето на специализирана схема на активната плажна площ, може би схемата не се намират в общината, а в Министерството на туризма. Но схемата за преместваемите обекти са в общината и държим да бъдат представени. В тази връзка поддържам доказателствените искания. В самата заповед се твърди, че не е предмет на одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти. Ние твърдим, че става въпрос за строеж. В писмото от Министерството на туризма е посочено, че в договора за наем има утвърдена схема на активна плажна площ, но какво като квадратура попада в договора за наем, в тази връзка е искането ни и считам, че е обосновано. Ние твърдим, че въпросното място не е част от схемата на активна плажна площ, поради което не е в схемата на преместваемите обекти на община Бургас.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства и днес представените от ответната страна- трудов договор и допълнително споразумение към трудов договор за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените от страните искания за допускане на съдебно-техническа експертиза с поставените задачи, доколкото същата ще спомогне за изясняване на обстоятелствата по делото. Следва да бъде допуснат и поставеният от ответната страна въпрос, с оглед проследяване историята на процесната постройка, а що се отнася до нейното актуално състояние, то може да бъде установено при оглед от вещото лице. Следва да бъде задължена ответната страна да представи извадка схема на преместваемите обекти, досежно разположените такива върху централния плаж на Бургас. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 190 от ГПК ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание извадка от схемата на преместваемите обекти досежно разположените такива върху централния плаж на Бургас.

СЪОБЩАВА на страните, че ще се произнесе по направеното искане за представяне от Министерството на туризма на посочените от жалбоподателя документи, след представяне на писмена молба за връчване на третото лице, съгласно изискванията на чл. 192 от ГПК.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от страните задачи- от жалбоподателя, формулирани в нарочна писмена молба, а от ответната страна- в днешното съдебно заседание.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице арх. В.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от двете страни по равно в 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗИСКА адм.д.№ 2565/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: