ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1737 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегатекс 88“ ООД се явява адвокат Д.С..

За ответника зам.кмет по СИРР на община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Не се явява вещото лице арх.В.А., редовно уведомена. Депозирана е писмена молба от същата, в която са изложени причините за неизготвяне на заключението в законния срок и е неправено искане за отлагане на делото за изслушване на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото справка относно изисканото административно дело №2565/2014г. по описа на Административен съд Бургас. В нея се сочи, че делото е приложено към адм.д.№1650/2017г. на Административен съд- Бургас, производството което не е приключило.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо изх.№ Т-11-00-103/04.12.2017г. от Министерството на туризма, дирекция „Управление на морски плажове“ с приложени към него договор № Т-Т-РД-35-5/24.01.2017г. за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас-централен“ и специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „Бургас-централен, съобразно определението на съда от предходно съдебно заседание.

 

Адвокат С.: Моля да приемете представените документи като доказателства по делото. С оглед направеното заявление от вещото лице, не възразявам да се даде възможност на същото да изготви заключението по допусната съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт Р.: Моля да се приемат представените документи. Бях задължена в предходно заседание и представям в днешното съдебно заседание схема на преместваемите обекти, разположени на централния плаж за 2017година. Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението. Нямам други доказателствени искания.

Адвокат С.: Не възразявам да бъдат приети представените в днешното съдебно заседание от колегата писмени документи.

 

СЪДЪТ намира представените с писмо изх.№ Т-11-00-103/04.12.2017г. от Министерство на туризма, както и представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника писмени доказателства за относими към предмета на спора, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото договор № Т-Т-РД-35-5/24.01.2017г. за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Бургас-централен“ и специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „Бургас-централен, писмо изх.№ 037/15.06.2017г. от „Булгариен директ райзен“ ЕООД до гл.архитект на община Бургас, писмо изх.№ Т-26-Б-126/31.05.2017г. на Министерство на туризма, специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „Бургас-централен“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег.№ 41796 за 2017г. на инж. К. С. Т., програма за организация на водоспасителната дейност за сезон лято 2017г. на морски плаж „Бургас-централен“, заповед №201/14.05.2001г. на изпълнителния директор на АГКК, приложение 1- координатен регистър, специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни  търговски площи на територията на морски плаж „Бургас-централен“- два листа и схема на охраняваните части от прилежащата акватория на територията на морски плаж „Бургас-централен“.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: