ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1736 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.С.В., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощена, днес представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице К.Д..

 

По хода на делото:

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Д.С.В. против Акт за прихващане или възстановяване № 3131/05.04.2018 г. на Главен експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, с който е отказано възстановяване на суми, представляващи данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци за имот с партиден номер 8702030494008, с искане за отмяна на акта като неправилен и незаконосъобразен, издаден при допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от адвокат Д.Д. – пълномощник на жалбоподателката, в която е формулирала въпроси, които да бъдат поставени на вещото лице във връзка с депозираното заключение по съдебно-счетоводната експертиза. Моли съдът да задължи ответната община да представи намиращи се в тази страна документи, справки и информация предвид непълните отговори на вещото лице, както и липсващата информация, въз основа на която би могло да бъде изготвено допълнително заключение. След представяне на изисканите с в молбата от ответната страна данни, моли съдът да предостави възможност за поставяне на допълнителни въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, включително и за изготвяне на допълнителни варианти за погасяване на задълженията, съобразени с действащите по време законови разпоредби. Моли, също така, да бъде назначена съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси към вещото  лице.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам подадената жалба. Категорично заявявам, че доверителката ми не е субект на твърдяното публичноправно правоотношение. Същата не се явява задължено лице по смисъла на чл. 11 от ЗМДТ. В този смисъл заплатените от нея задължения за местни данъци и такси са недължимо платени. Твърдим на следващо място, че няма годен обект, върху който да бъдат начислени твърдяните задължения. Именно в тази връзка сме формулирали и искане за съдебно-техническа експертиза. Такъв обект, сочен в декларацията като апартамент 5 с посочена площ и апартамент 6 твърдим, че не съществува в процесната сграда.

Не възразявам да се изслуша вещото лице.

Поддържаме подадената от днес молба, като в част І, тъй като сме налице ще формулирам въпросите в момента, в днешно съдебно заседание към вещото лице.

 

Съдът на основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

Съдът на основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

К.А.Д. – *** години, българска гражданка, неосъждана, омъжена, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: При изготвяне на заключението запознахте ли се и бяха ли Ви предоставени първичните счетоводни документи, установяващи  постъпили плащания, а именно платежни нареждания и приходни квитанции?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не. Единственото, с което извън доказателствата по делото съм се запознала е приложената към заключението справка „Хронология на задължения и плащания“ по данъчна сметка на Д.С.В., период на плащане от 01.01.2012 г. до 22.08.2018 г., предоставена ми от община Бургас, която съм представила, тоест общината друго не ми е предоставила и аз съответно не съм се запознала с друго.

АДВОКАТ С.: Вие имахте ли възможност да се запознаете на място със самата система на общината, по която се разнасят или се водят плащания или Ви беше предоставена справката на хартиен носител?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм правила проверка на място в счетоводството на община Бургас.

АДВОКАТ С.: Единственото, което Ви беше предоставено, е тази справка, която е приложена към заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да

АДВОКАТ С.: Може ли да ми кажете по какви показатели и дали се води справка хронология на задължения и плащания, която е приложена? Въз основа на какви данни и обстоятелства се извършва вписването в тази справка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Когато лицата декларират нещо пред общината свързано с данъците, всички декларирани данни влизат като информация в тяхната система. Когато постъпи плащане, по същия начин влиза в тази система. Като всяка една информационна система възможните справки са по различни критерии. След като тук е хронология, логично е водещото в справката да бъде хронология, тоест следвайки събитията в хронологичен ред платежни нареждания и самите квитанции в системата влизат като приходни ордери. Тези документи не съм ги виждала, а и не съм имала поставена такава задача.

АДВОКАТ С.: На стр. 5 от заключението долу за 2012 година и на стр. 6 от заключението за 2013 година са посочени идентични суми. Това дублиране ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Колона втора, на редовете, за които питате, първите две суми 77,98 лева данък недвижими имоти и 107,55 лева такса битови отпадъци са начислени по партида 8702030494008, което означава, че това е по данни, декларирани от лицето, след което абсолютно същите суми вече са начислени по партиден номер А000798_4871. Така са посочени в справката. Докато не вида акта за установяване на задължение по декларация няма как да кажа има ли дублиране или няма, още повече, че говорим за минал период.  Кога и как са издължени тези суми няма как да установим към момента с тази справка хронология. Ние ги виждаме като начислени, а не ги виждаме като дължими. Кога и как е било погасено задължението, няма как да се установи от справката хронология, по която съм работила към момента.

АДВОКАТ С.: Това отнася ли се в пълна степен и за задълженията за 2013 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.:  То е очевидно. Пак има партиден номер  8702030494008 по декларация, и другия. Там, където ги има по два пъти, означава това, което коментирахме . Това е само за 2012 г. и 2013 г.

АДВОКАТ С.: За тези суми, където пишете, че няма данни на стр. 13 от заключението за 2010 г., за 2011г., за 2016 г., за 2012 г., за 2014 г. и за 2015 г., включително, сте посочили: платени – липсват данни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Вие цитирате отговора на въпрос № 4 от заключението. На практика това е въпрос, който преди малко обсъдихме, че се вижда като начислена, но в тази справка не се вижда като дължима и това, което вече казах, че няма как да установим с тази справка кога и по какъв начин е била издължена сумата. Наличието на дължима сума е към определен момент. Към датата на издаване на справката сумите не са били дължими. Дали са били такива в предни моменти и кога са спрели да бъдат дължими, тоест платени, няма как да се установи в тази справка.

АДВОКАТ С.: Този АУЗД с № 798-4871 може ли да кажете и от тази справка видно ли е, тази партида, или този номер, с коя от двете партиди, открити на името на декларатора Е. В., е идентична – дали с тази, която завършва на 007 или с тази, която завършва на 008?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не мога да кажа, тъй като актът не е приложен като доказателство по делото. Община Бургас не ми го предостави, защото аз не съм го изискала, защото не ми е поставена такава задача. Принципът на АУЗД – тук двете партиди касаят един имот, деклариран от едно и също лице. Появата на партиден номер 8702030494008 касае изменения по партида 8702030494007. Логиката на всяка една данъчна проверка е да се провери. Започвайки проверка по партидата би следвало да се провери 8702030494007 и 8702030494008 като продължение на 8702030494007. Аз съм посочила достатъчно ясно още в началото на констативно-съобразителната част на стр. 2 от заключението, че става дума за две декларация, първата подадена на 25.01.2008 г. от Е. Х.В., втората, подадена на 29.12.2010 г. също от Е. Х.В., тоест това е един и същи имот. В зависимост от това каква е била задачата на тази данъчна проверка, би могло да обхваща и двете партиди или само едната по простата причина, че тези две партиди са за един и същ имот, но в различни години. Партидата, която е предмет на настоящото дело, категорично би следвало да е 8702030494008, защото декларацията, подадена на 29.12.2010 г., изменя партида 8702030494007 в партида 8702030494008 когато са декларирани двата имота като жилищни и към 2012 г. те би следвало да се облагат като жилищни така, както са били последно декларирани през 2010 г. Две години по-рано са били търговска площ, но от 2010 г. са били декларирани като жилищна площ и би следвало да се облагат така.

АДВОКАТ С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме представените писмени документи и като компетентно и обективно дадено заключението на вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по извършената съдебно-счетоводна експертиза по делото при възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения от жалбоподателката предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ С.: Представям на съда платежно нареждане за 2008 г., което платежно нареждане не беше описано от експертизата. Установихме вече поради какви причини, тъй като на вещото лице е представена единствено справката Приложение № 1. От това платежно нареждане е видно, че на 27.06.2018 г. доверителката ми е заплатила по откритата партида 8702030494008 сумата от 783,73 лева. Следва да бъде отбелязано, че с оглед представените по делото доказателства тази партида е била открита м. януари 2008 г. Очевидно със заплащане на тази сума последната е погасила задължения именно за 2008 г. Това поставя под съмнение заключението на вещото лице, в което е посочено, че задълженията за 2008 г. са платени с приходен касов ордер 291267/11.09.2014 г. Именно с оглед непредставяне от община Бургас на цялостната документация, касаеща настоящия спор, ние сме формулирали въпроси в представената в днешно съдебно заседание молба и молим съдът да допусне исканията ни и ако счете за уместно да ни предостави тридневен срок с оглед изложението на вещото лице в днешно съдебно заседание, за да конкретизираме още по-обстойно кои доказателства бихме желали община Бургас да представи по делото, като си поддържаме искането за техническа експертиза, като след произнасяне на съда по доказателствените ни искания, в случай, че допусне представянето на допълнителни доказателства от община Бургас, ще направим искане и за допълнително заключение по съдебно-счетоводната експертиза, което съответно ще молим да бъде допуснато и след евентуалното допускане на съдебно-техническа такава, за да може да се изчислят съответно правилно дължимите суми за местни данъци и такси с оглед твърденията, че такива обекти не съществуват, още повече с посочените в декларацията площи.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от адвокат С. приходна квитанция от 27.08.2008 г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат С. в тридневен срок, считано от днес, да конкретизира исканията си към ответната община да представи намиращите се у нея документи и информация, които следва да са относими към предмета на спора във връзка с формулираните в молбата от 17.09.2018 г. по т. ІІ от същата искане съдът да задължи ответната община да представи намиращи се у нея документи, справки и информация.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, вещото лице по която след като се запознае с одобрените архитектурни проекти на сградата и след оглед на място, да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси в молбата от 17.09.2018 г. по т. ІV.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на заключението в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. К.М..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението и за представянето му за насроченото съдебно заседание в срока по чл. 199 ГПК след представяне на документ за внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: