ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.07.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Биляна Чакърова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1736 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,09 часа се явиха:

За жалбоподателя „Реал Строй Сливен“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – директор на ТД на НАП гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Д.  – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Реал Строй Сливен“ ООД, с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от Н.Н.К., против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С-170020-023-0001853/16.05.2017 г., издадено от гл. публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Бургас, офис Сливен.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. с §2 ДР на ДОПК.

 

юк. Д.: Считам, че жалбата е недопустима, тъй като с нея се оспорвам наложената обезпечителна мярка с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С-170020-023-0001853/16.05.2017 г., което постановление не е обжалвано по административен ред.  С представеното решение № 117/07.06.2017 г. на директора на РД на НАП гр. Бургас е потвърдено само Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С-170020-023-0001851/16.05.2017 г. Настоящето Постановление не е било предмет на разглеждане. Ревизията все още не е приключила и съответно няма издаден РД, респективно РА. Представям и моля да приемете Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-001/04.04.2017 г. и Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-002/08.6.2017 г.

Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание, а именно: Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-001/04.04.2017 г. и Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-002/08.6.2017 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Д.: Уважаема г-жо председател, считам, че така представената жалба е недопустима по изложените по-горе съображения, с оглед на което моля същата да не бъде разглеждана по същество. Моля да прекратите производството.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: